คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณและผู้บริหารกรมประชาสัมพันธ์ เยี่ยมชมการตั้งเครื่องส่งโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัล ของกรมประชาสัมพันธ์ ที่ จ.นครราชสีมา

มิถุนายน 25, 2017 1:01 pm โดย opwnews
0
649

PNOHT600624001009302

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2560 ม.ร.ว.รณจักร จักรพันธุ์ ผอ.กองจัดทำงบประมาณด้านบริหารจัดการ สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลัง พร้อมด้วยนางอุบลรัตน์ คงกระพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น , ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค กรมประชาสัมพันธ์ ,ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดขอนแก่น และผู้อำนวยการส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 1 ขอนแก่น นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณ มาตรวจติดตามเยี่ยมชมงานโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ประเภทสาธารณะ ที่บ้านหนองเป็ดน้ำ ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามกำหนดมาตรฐานของโครงข่ายดิจิทัล ซึ่งแผนลงทุนโครงข่ายกรมประชาสัมพันธ์ ได้รับอนุมัติงบประมาณปี 2557 ลงทุนติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณ 18 สถานีส่งหลัก ครอบคลุมครัวเรือนทั่วประเทศร้อยละ 50 ส่วนปี 2558 ลงทุนเพิ่มอีก 1,250 ล้านบาท ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณอีก 21 สถานีส่งหลัก หรือครบทั้ง 39 สถานีส่งหลักทั่วประเทศ และปี 2559 ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญาณในสถานีส่งเสริม 114 สถานี โดยใช้งบประมาณลงทุนโครงข่าย 3 ปีรวมกว่า 2,600 ล้านบาท ส่วนต้นทุนการให้บริการคงที่ประกอบด้วยค่าเช่าสิ่งอำนวยความสะดวก หรือสถานีส่งสัญญาณ รวม 39 ล้านบาทต่อปี ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียม 60 ล้านบาทต่อปี และค่าเช่าโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติก 20 ล้านบาทต่อปี
 ม.ร.ว.รณจักร จักรพันธุ์ เปิดเผยว่า เป็นการมาดูโครงข่ายโทรทัศน์ดิจิทัลที่กรมประชาสัมพันธ์ดำเนินการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งงบประมาณเพื่อการดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญ และนำไปจัดทำแผนแม่บทในการผนวกงานบริหารจัดการทั้งระบบ หรือการตั้งงบแบบ operating unit ซึ่งจะเป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นต่อไป
PNOHT600624001009301--!>