รมว.พม. ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี พร้อมยกย่องให้เป็นชุมชนเข็มแข้ง ด้วยการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม

มิถุนายน 29, 2017 8:07 am โดย opwnews
0
244

19642247_2141844592507995_3763568595309870773_n

วันนี้(29มิ.ย.60) เวลา 09.45 น. พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็ง มีการบริหารชุมชนโดยบูรณาการกระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีเครือข่าย ด้วยการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 และการจัดกิจกรรมตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมคณะผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 จ.ปทุมธานี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 เป็นหนึ่งโครงการคุณภาพของ การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ซึ่งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อให้ประชาชนได้มีที่อยู่อาศัย การจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้อยู่อาศัย พร้อมปรับปรุงและพัฒนาผู้อยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม อีกทั้งการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชนที่ต้องการมีเคหะเป็นของตนเอง ได้ส่งเสริมให้ผู้อยู่อาศัยมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเองให้เป็นชุมชนเข้มแข็งน่าอยู่อย่างยั่งยืน พร้อมทั้งมีการบริหารชุมชนโดยบูรณาการ กระบวนการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนและภาคีเครือข่าย การจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เครดิตยูเนี่ยนเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 เพื่อส่งเสริมการออมให้กับสมาชิกและการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่องตามแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ชุมชนบ้านเอื้ออาทรรังสิต คลอง 9 ยังมีการจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ภายในชุมชน จัดกิจกรรมด้านการมีส่วนร่วม การรวมกลุ่มทำกิจกรรมพิเศษ เช่น กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันสงกรานต์ โครงการอบรมฝึกอาชีพ โครงการอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน โครงการแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด และโครงการอบรมตามแผนโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะชุมชน เป็นต้น

ทีมข่าวภูมิภาค
19642291_2141845019174619_4089990756759604688_n

19510508_2141844652507989_851663514372090154_n

19510101_2141844055841382_7883202313973005216_n

19437447_2141843709174750_619674233129434859_n

19601252_2141844379174683_664279238777429162_n

19510477_2141844185841369_550426783783646188_n