ศาลเยาวชนและครอบครัวนครราชสีมาเตรียมจัดโครงการบรรพชาสามเณรรุ่นใหม่ หัวใจใกล้ธรรมะ รุ่นที่ 8

กรกฎาคม 4, 2017 6:28 am โดย opwnews
0
277

Capture6

นายนันทวุธ  แจ่มจิรารักษ์   ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยว่า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมากำหนดจัด โครงการบรรพชาสามเณรรุ่นใหม่  หัวใจใกล้ธรรมะ รุ่นที่ 8 เพื่อเทิดพระเกียรติ  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยกำหนดหลักสูตร 10 คืน 11 วัน ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 5  สิงหาคม 2560  ณ วัดด่านใน ต.ด่านใน อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา ดำเนินโครงการโดยศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำฯ ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมาและคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา มีเด็กและเยาวชนเข้าโครงการจำนวน 129 คนทั้งนี้เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการบำบัด แก้ไข  ฟื้นฟูเด็ก เยาวชนและครอบครัวผู้กระทำความผิด  ให้มีภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจด้วยหลักธรรมในพุทธศาสนาได้มีจิตสำนึกที่ดีต่อการดำรงตนอย่างมีสติสัมปชัญญะ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีต่อตนเองและผู้อื่นทั้งในครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำอีก

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา กล่าวเพิ่มเติมว่าจากสภาพแวดล้อมในสังคมปัจจุบันเอื้ออำนวยให้เด็กและเยาวชนไทย  ก้าวเข้าสู่กระบวนการกระทำความผิด  ซึ่งสาเหตุมาจากปัญหาครอบครัว  ปัญหาเศรษฐกิจ และปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาอย่างรวดเร็วในทุกด้าน เช่น ด้านความรู้ ด้านวัตถุเทคโนโลยีใหม่ๆ จนทำให้สภาพแวดสังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต โดยขาดการพัฒนาด้านจิตใจควบคู่กับการพัฒนาด้านต่างๆ ดังกล่าว จนเกิดผลกระทบต่อวิถีชีวิตและวัฒนธรรมไทยที่ดีงามของเด็ก เยาวชนและครอบครัว ซึ่งในปัจจุบันทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีแนวโน้มในการกระทำความผิดซ้ำสูงขึ้นเช่นกัน

เด็กและเยาวชน คือ อนาคตของชาติ  จำเป็นต้องได้รับการเอาใจใส่และดูแลอย่างเหมาะสมและรอบด้านจากพ่อแม่ ผู้ดูแล ชุมชน  และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ  องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคมในทุกระดับ โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษ ซึ่งเป็นเยาวชนที่ถูกล่าวหาว่ากระทำความผิด ควรได้รับการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาเป็นพิเศษ  ควรได้รับการดูแลจากทุกภาคส่วนในสังคม

ดังนั้น ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนกลุ่มพิเศษเหล่านี้  จึงได้ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในจังหวัดนครราชสีมา คือ วัดด่านใน  อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ให้ยึดมั่นในหลักคำสั่งสอนทางศาสนา  มีความพอเพียง รู้จักใช้เหตุผล มีจิตสาธารณะ รักสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปลอดภัย  มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และประเทศชาติ  เป็นการคืนคนดีแก่สังคม เพื่อให้สังคมเกิดความสงบสุขและร่มเย็นสืบไป

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา

 

15193508_668500453310157_1960997682472274517_n 15283931_668500753310127_66414629068231346_n 15338725_1267540629934381_3832473562588554326_n