ขนส่งปากน้ำ จัดอบรมสัมมนาตามโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง จังหวัดสมุทรปราการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

กรกฎาคม 5, 2017 11:26 am โดย opwnews
0
416

PNOHT600705001021301

นายคงศักดิ์ เลิศประดิษฐ์ ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดดำเนินการอบรมสัมมนาตามโครงการ “พัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทาง จังหวัดสมุทรปราการ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา ประกอบด้วย ผู้ประกอบการขนส่ง พนักงานขับรถ เจ้าของรถ นายท่า พนักงานเก็บค่าโดยสารและบุคลากรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง จำนวนทั้งสิ้น 109 คน
สำหรับการจัดอบรมสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการอบรมให้ความรู้พร้อมการสัมมนาแลกเปลี่ยนข้อมูล ประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงแข่งขัน แนวคิดในการให้บริการสาธารณะของรัฐในภาคเอกชน องค์ความรู้เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนนโยบายภาครัฐในยุทธศาสตร์ 4.0 การบริหารจัดการเดินรถโดยสารประจำทางจังหวัดสมุทรปราการในสถานการณ์ปัจจุบัน มาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนฯ (ศูนย์ 1584) เชิงรุก และการพัฒนายกระดับคุณภาพกรณีการเดินรถและการให้บริการ เพื่อความพึงพอใจของผู้โดยสาร
ขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเพิ่มเติมว่า วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนาศักยภาพ องค์ความรู้ ความสามารถ แนวคิดของผู้ประกอบการขนส่งจังหวัดสมุทรปราการในการประกอบกิจการขนส่งด้วยรถโดยสารประจำทางให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
PNOHT600705001021302--!>