มท.2 เยี่ยมชมการสาธิตการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ พ.ศ.2560 ที่ จ.นครราชสีมา

กรกฎาคม 7, 2017 1:57 pm โดย opwnews
0
250

PNOHT600707001028005_07072017_051002

วันนี้ (7 ก.ค. 60) ที่กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้แทนนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ตามข้อสั่งการเชิงนโยบายของนายกรัฐมนตรีเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการรองรับสถานการณ์สาธารณภัยอย่างเป็นระบบและมีเอกภาพตามมาตรฐานสากล โดยมีคณะทูตานุทูต ผู้แทนพระองค์ระหว่างประเทศ ผู้แทนเหล่าทัพ คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ส่วนราชการร่วมชมการฝึกสาธิต ซึ่งการฝึกในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2560 มีหน่วยงานเข้าร่วมการฝึกจำนวน 127 หน่วย รวม 3,701 คน เพื่อซักซ้อมการบัญชาการเหตุการณ์ร่วมและวางแผนบูรณาการสนธิกำลังพล เครื่องมือ และทรัพยากรในการจัดการภาวะฉุกเฉินให้มีเอกภาพภายใต้ระบบสั่งการเดียวกัน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ ถือเป็นการดำเนินการตามกรอบแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ.2558 และเป็นการขับเคลื่อนกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ที่มุ่งลดความสูญเสียชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จากภัยพิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงส่งเสริมให้ประเทศและชุมชนมีขีดความสามารถในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งจะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติภายใต้ระบบการสั่งการเดียวกัน และนำไปสู่การบูรณาการความร่วมมือในการบริหารจัดการสาธารณภัยที่ครอบคลุมทุกมิติ ก่อให้เกิดมาตราฐานในการจัดการภาวะฉุกเฉินที่เป็นระบบ มีเอกภาพ ตามมตราฐานสากล
 พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
PNOHT600707001029703_07072017_054041 PNOHT600707001029702_07072017_054041 PNOHT600707001028017_07072017_051002 PNOHT600707001028019_07072017_051002 PNOHT600707001028003_07072017_051002 PNOHT600707001029704_07072017_054041