เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ “รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน”

กรกฎาคม 16, 2017 2:55 am โดย opwnews
0
237

ปทุมธานี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU ขับเคลื่อนโครงการ
“รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
1500174185145
หนึ่งในโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ “วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ ศาลาประชาคม “สานสายใยศีล 5 สานสัมพันธ์ชุมชน” บริเวณหน้าอุโบสถวัดพระธรรมกาย ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี “พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี และเจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง)” เมตตาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนาโครงการ “รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” หนึ่งในโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ” ระหว่าง ดร.วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, ผู้แทนคุณสถาพร มาทรัพย์ กำนันตำบลคลองสาม, คุณธเนศ รื่นกลิ่น ประธานสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสาม และคุณสุดาลักษณ์ พยัตเทพินทร์ ประธานชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ในฐานะผู้รับข้อตกลงความร่วมมือ และ พระครูวิจิตรอาภากร เจ้าคณะตำบลคลองสี่ เจ้าคณะปกครองตำบลคลองสาม ในฐานะผู้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ โดยมี พระครูมงคลกิจจารักษ์ เจ้าคณะอำเภอคลองหลวง, พระครูศรีธัญญาภรณ์ เลขานุการเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี, พระวิเทศภาวนาจารย์ ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และคณะสงฆ์ เมตตาร่วมเป็นสักขีพยาน และเจริญชัยมงคาถาฯ ท่ามกลางผู้นำชุมชนน/หมู่บ้าน และประชาชนชาวพุทธตำบลคลองสามเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน
สำหรับบันทึกข้อตกลงฯ นั้น เป็นการแสดงเจตนารมณ์ยินดีที่จะร่วมกันสนับสนุน ส่งเสริม และรณรงค์ให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องเกี่ยวกับการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในชีวิตประจำวันและสังคม โดยเฉพาะการรักษาศีล 5 เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์กับประชาชนอย่างต่อเนื่องในเชิงคุณภาพ โดยเริ่มต้นจากหน่วยที่เล็กที่สุดของสังคมคือครอบครัว แล้วขยายผลสู่เครือข่าย “บวร” คือ บ้าน วัด โรงเรียน ให้เป็น “ชุมชนชาวพุทธต้นแบบทางศีลธรรม” และสนับสนุนให้มีการประกาศยกย่อง โดยการมอบใบประกาศเกียรติคุณ ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้าน ผู้นำชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ และหน่วยงานเอกชนที่มีผลงานผ่านเกณฑ์ จะร่วมกันมุ่งมั่น สนับสนุน ช่วยเหลือการปฏิบัติงานโครงการฯ ต่างๆ ให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายในระดับสูงสุดต่อไป
ภายในงาน พระเดชพระคุณพระเทพรัตนสุธี เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีฯ ยังได้เมตตามอบป้าย “บ้านเติมสุข – รักษ์ศีล 5 รักษ์บ้าน รักษ์ชุมชน” ให้กับครอบครัวที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ รุ่นแรกจำนวน 100 กว่าหลังคาเรือนในตำบลคลองสาม เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มต้นกิจกรรมที่สมาชิกในครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้ร่วมกันตั้งใจสมาทานอาราธนาข้อปฏิบัติตามหลักศีล 5 มารักษาปฏิบัติให้เป็นปกติ ลดละเลิกอบายมุข ฝึกฝนนิสัย ให้เป็นสัมมาทิฏฐิบุคคล รักษาบ้านให้สะอาดเป็นระเบียบเพื่อให้เกื้อกูลต่อการรักษาศิล 5 ให้บริสุทธิ์ และสร้างความครัวอบอุ่น บ้านน่าอยู่ ดูสบายตา พาสบายใจ รวมทั้งยังได้ มอบ “หมวกอาสาสมัคร รักษ์ศีล 5 รักษ์ชุมชน ปทุมธานี” และป้ายบ้าน “หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 เชิงคุณภาพ” แก่ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในตำบลคลองสาม ผู้มีจิตอาสาประสานความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม และสมาพันธ์ผู้นำชุมชนตำบลคลองสามดำเนินงานโครงการรักษ์ศีล 5 รักษ์ชุมชน “ชุมชนน่ามอง คลองสามน้ำใส” อีกทั้งยังมอบ “หมวกอาสาสมัครฯ”ให้แก่คณะกรรมการชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานี ในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี ในฐานะอาสาสมัครเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี พร้อมมอบป้าย “งดเหล้าเข้าพรรษา รักษาศีล 5 ถวายเป็นพุทธบูชา” เพื่อนำไปติด และจัดกิจกรรมรณรงค์ลดละเลิกอบายมุขเทศกาลเข้าพรรษาในหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ โดยในท้ายที่สุดเป็นการมอบป้าย “โรงเรียนรักษาศีล ๕” ทั้งภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ให้แก่ยุวชนตำบลคลองสามที่เข้าร่วมโครงการยุวชนต้นแบบรักษ์ศีล 5 “ติวฟรีพี่สอนน้อง” และผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุรักษ์ศีล 5 “โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคลองสาม” เพื่อนำไปติดตั้งจิตสำนึกในการรักษาศีล ๕ ให้เป็นปกติ และร่วมกันปฏิญาณตนรักษาศีล 5 ก่อนดำเนินกิจกรรมต่างๆ อีกด้วยทั้งนี้ การจัดงานฯ ได้รับการสนับสนุนและอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ จาก วัดพระธรรมกาย และเครือข่ายคณะศิษยานุศิษย์วัดพระธรรมกายทั่วโลก ในฐานะบุญสถานของชุมชนตำบลคลองสาม ร่วมกับการประสานงานของชมรมรักษ์วัด รักษ์ศีล 5 ปทุมธานีในอุปถัมภ์พระเทพรัตนสุธี โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม, สมาพันธ์ผู้นำชุมชนฯ, ผู้นำชุมชน/ประธานหมู่บ้าน และประชาชนตำบลคลองสาม
สหรัฐ แก้วตา / ข่าวปทุมธานีรายงาน
1500174203075150017419182515001741889721500174173519