สนข. จัดสัมมนาฯ รับฟังความคิดเห็นชาวนครราชสีมา ในแผนแม่บทจราจรและระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา 3 เส้นทางหลักสายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีม่วง

กรกฎาคม 31, 2017 4:51 pm โดย opwnews
0
414

115

วันนี้ (31 ก.ค. 60) ที่โรงแรมดุสิตปริ๊นส์เซส จังหวัดนครราชสีมา ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์ ดุจจานุทัศน์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา เปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 3 โครงการศึกษาแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ประชาชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมสัมมนาฯจำนวน 240 คน
นางวิไลรัตน์ ศิริโสภณศิลป์ รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคม โดยจังหวัดนครราชสีมา เป็นจังหวัดที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการเดินทางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้เกิดปัญหาปริมาณการจราจรภายในจังหวัดหนาแน่น การกระจายสินค้าและบริการ ตลอดจนการขนส่งสาธารณะไม่คล่องตัว สนข. จึงได้ดำเนินการศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา ซึ่งที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่จัดประชุมกลุ่มย่อย พบปะกับกลุ่มผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 12 ครั้ง สัมมนาระดมความคิดเห็น 2 ครั้ง เพื่อให้การดำเนินการตัดสินใจการดำเนินโครงการฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยจากผลการศึกษาพบว่า ระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมา คือระบบรถแบบ LRT หรือ Light Rail Transit System ซึ่งจะเป็นระบบหลัก และมีระบบรถโดยสาร หรือ Bus Technology เป็นระบบรอง สำหรับแนวเส้นทางระบบขนส่งสาธารณะมีทั้งหมด 3 เส้นทางหลัก ได้แก่ สายสีเขียว สายสีส้ม และสายสีม่วง ซี่งจุดจอด/สถานี มีระยะห่างกันประมาณ 1 กิโลเมตร โดยการก่อสร้างแบ่งเป็น 3 ระยะ ประกอบด้วย
ระยะที่ 1 : 2 เส้นทาง ได้แก่ สายสีส้มเข้ม เส้นทางเริ่มจากแยกประโดก – ถนนช้างเผือก – คูเมืองเก่า ระยะทาง 9.81 กิโลเมตร จำนวน 17 สถานี และสายสีเขียวเข้ม เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน – ถนนมุขมนตรี – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.17 กิโลเมตร จำนวน 18 สถานี
ระยะที่ 2 : สายสีม่วงเข้ม เส้นทางเริ่มจากตลาดเซฟวัน – ถนนมิตรภาพ – สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ ระยะทาง 11.92 กิโลเมตร จำนวน 9 สถานี
ระยะที่ 3 : สายสีส้มอ่อน เส้นทางเริ่มจากโรงเรียนเทศบาล1-หัวทะเล-ดูโฮม ระยะทาง 5.37 กิโลเมตร จำนวน 4 สถานี สายสีเขียวอ่อน เส้นทางเริ่มจากสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ 3 ห้วยบ้านยาง – ตลาดเซฟวัน และสถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ – สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขา 2 ระยะทาง 12.12 กิโลเมตร จำนวน 13 สถานี และสายสีม่วงอ่อน เส้นทางเริ่มจากมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล – แยกจอหอ – ค่ายสุรนารายณ์ ระยะทาง 4.48 กิโลเมตร จำนวน 3 สถานี
รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กล่าวอีกว่า สำหรับการรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันนี้ สนข. ได้นำเสนอผลการดำเนินการที่ผ่านมาประกอบด้วย ภาพรวมผลการศึกษา การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมา รวมถึงรายละเอียดการบูรณาการการพัฒนาระบบขนส่งสาธาธารณะที่เหมาะสมกับเมืองนครราชสีมา เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาก่อนจัดทำร่างแผนแม่บทจราจรและแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองนครราชสีมา ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความคืบหน้าของโครงการได้ที่ www.korat-publictransport.sut.ac.th
003 002 004--!>