ปทุมธานี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการประชุมเรื่อง” แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีว ศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 9, 2017 9:04 am โดย opwnews
0
252

208910

ปทุมธานี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการประชุมเรื่อง” แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา จัดโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ ห้องปทุมมาศ วิทยาลัยอาชีว ศึกษาปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีวันที่ 9 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น.นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการประชุม “แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา โดยมี ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร และบุคลากรผู้แทนสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาให้การต้อนรับ จากนั้นนายบุญแสง ชีระภากรผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันการทุจริต ภาคการเมือง สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กล่าวรายละเอียดถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ในการประชุมเรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาว่า สืบเนื่องจากสำนักงาน ป.ป.ช ได้เล็งเห็นว่าปัญหาการทุจริตของประเทศได้กลายเป็นปัญหาที่ถ่วงรั้ง การพัฒนาประเทศการปราบปรามการกระทำทุจริตไม่อาจแก้ไขไปถึงรากเหง้าของปัญหาได้จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรมของคนในสังคมให้ซื่อสัตย์สุจริตมีวินัยเคารพกฎหมายและเล็งเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนซึ่งขบวนการลูกเสือเป็นเครื่องมือหนึ่งในการกล่อมเกลาเด็กและเยาวชนของชาติให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัยมีจิตสำนึกสาธารณะและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติได้จึงได้ร่วมมือกับสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ และสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจัดทำสูตรลูกเสือช่อสะอาดขึ้นสำหรับนำไปใช้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมและปฏิเสธการทุจริตให้เกิดขึ้นแก่เด็กและเยาวชนโดยผ่าน ขบวนการจัดกิจกรรมลูกเสือและเนตรนารีในสถานศึกษาในช่วงชั้นวัยตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับอาชีวศึกษาการประชุมในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์อยู่ 2 ประการคือ 1. เพื่อชี้แจงนโยบายการจัดการการเรียนการสอนลูกเสือระดับปวช 1 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 2. เพื่อนำเสนอแนวทางในการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ด้วยขบวนการลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศด้วยการนำหลักสูตรลูกเสือวิสามัญช่อสะอาดไปสอนในสถานศึกษาสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ประกอบไปด้วยผู้รับใบอนุญาตผู้บริหารและบุคลากรผู้แทนสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาจำนวน 250 คนจากนั้นท่าน บุญส่ง จำปาโพธิ์ประธานในพิธีกล่าวรายละเอียดและแนวทางต่างๆ และท่านได้บรรยายเรื่องนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากับการเรียนการสอนลูกเสือระดับอาชีวศึกษาให้แก่ผู้้เข้าร่วมประชุมฟัง และจากการสอบถามคุณครูที่เข้ามาร่วมประชุมในวันนี้ได้ให้รายละเอียดว่าวันนี้เป็นการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษาและต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วจะได้นำความรู้ที่ได้รับวันนี้ไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนนักศึกษาได้ปฏิบัติต่อไป
สหรัฐ แก้วตา  ปทุมธานีรายงาน

 

209129

209142 209327 208915  208912