รายงานพิเศษ : โคราชเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์

สิงหาคม 11, 2017 4:10 am โดย opwnews
0
982

S__11911732

พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542 มาตรา 53 ให้สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกหรือบุคคลภายนอก เพื่อดำเนินการตรวจสอบกิจการของสหกรณ์แล้วทำรายงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ ดังนั้น เพื่อให้ผู้ที่ทำหน้าที่ในการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการได้เข้าใจถึงอำนาจหน้าที่ การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการ การรายงานการตรวจสอบกิจการ จริยธรรมในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบกิจการ และความรับผิดของผู้ตรวจสอบกิจการ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมาและสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา จึงได้บูรณาการในการจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเป็นอิสระให้กับระบบสหกรณ์ หลักสูตร ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน(หลักสูตร 1) โดยมีผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ จากสหกรณ์ต่างๆ จำนวน 100 คน มาเข้ารับการอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบแนวคิดเกี่ยวกับหลักการสหกรณ์ กฏหมาย บทบาท หน้าที่ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบกิจการ การดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท ระบบบัญชีและการควบคุมภายในของสหกรณ์ การรายงานผลการตรวจสอบกิจการ รวมทั้งระเบียบและคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชีของสหกรณ์ ซึ่งความคาดหวังจากโครงการ คือ 1.ผู้ตรวจสอบกิจการที่ผ่านการฝึกอบรม จะเป็นผู้มีคุณสมบัติอย่างถูกต้องในการทำหน้าที่ในฐานะผู้ตรวจสอบกิจการ และ2.ผู้ผ่านการฝึกอบรม ได้รับการพัฒนาทั้งความรู้และทักษะด้านการเงินการบัญชีและการตรวจสอบกิจการ เพื่อให้การปฏิบัติงานตรวจสอบกิจการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ สหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า “ผู้ตรวจสอบกิจการ” เป็นบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อสหกรณ์ เนื่องจากเป็นตัวแทนของสมาชิกในการเข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ ว่าได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับ มติ และคำสั่งของสหกรณ์หรือกิจการอื่นๆได้อย่างถูกต้อง และเพื่อให้เกิดผลดีแก่การดำเนินกิจการของสหกรณ์หรือไม่ ดังนั้น หากผู้ตรวจสอบกิจการมีองค์ความรู้ มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และที่สำคัญคือ มีความเข้มแข็งต่อการปฏิบัติหน้าที่ ก็จะเป็นการป้องปรามไม่ให้สหกรณ์มีการปฏิบัติหรือมีมติที่ขัดกับกฏหมาย ข้อบังคับ และระเบียบของสหกรณ์ และสามารถแก้ไขปัญหา ระงับ ยับยั้ง ไม่ให้ปัญหาลุกลามใหญ่โต จนสุดความสามารถในการแก้ไขได้

นายอนันต์ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หลายสหกรณ์ที่ปรากฏว่ามีข้อบกพร่อง ส่วนหนึ่งก็มาจากผู้ตรวจสอบกิจการไม่ได้ทำหน้าที่ตามบทบาท ความรับผิดชอบที่ตนเองพึงจะมี สหกรณ์บางแห่ง ผู้ตรวจสอบกิจการไม่เคยเข้าไปทำหน้าที่ของตนในสหกรณ์เลย บางแห่งผู้ตรวจสอบกิจการมีความกระตือรือร้นในการจะเข้าไปทำหน้าที่ แต่เพราะการขาดความเข้าใจ จึงทำให้การทำหน้าที่ไม่สมบูรณ์แบบในสาระสำคัญ และบางแห่งผู้ตรวจสอบกิจการสามารถทำหน้าที่ของตนเองได้ดี พบเห็นข้อบกพร่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายจัดการ แต่ขาดในเรื่องของการเสนอและรายงานผลการตรวจสอบทั้งในการประชุมประจำเดือนและประจำปี จึงทำให้การทำหน้าที่ของตนเองเสียโอกาสในการรักษาประโยชน์ให้กับสหกรณ์และสมาชิก ดังนั้น การฝึกอบรมในวันนี้ จึงเป็นการเติมเต็มให้กับระบบสหกรณ์ กล่าวคือ คณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์ ก็ทำหน้าที่ในการดำเนินกิจการทั้งปวงให้เป็นไปตามกฏหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ เพื่อสร้างความเจริญให้เกิดแก่สหกรณ์ ฝ่ายจัดการก็มีหน้าที่ในการจัดการทั่วไปและรับผิดชอบเกี่ยวกับบรรดากิจการประจำของสหกรณ์ เพื่อให้กิจการในหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี และในวันนี้ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบสหกรณ์ โดยผ่านทางผู้ตรวจสอบกิจการ เพื่อช่วยตรวจสอบในทางสร้างสรรค์ให้สหกรณ์ได้ปฏิบัติตามกฏหมาย ข้อบังคับระเบียบ มติ และคำสั่งของสหกรณ์ ซึ่งหากทุกฝ่ายต่างรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สหกรณ์ย่อมมีความเข้มแข็ง สามารถอำนวยประโยชน์ให้กับสมาชิกได้ในที่สุด

S__11911733 S__11911735 S__11911736 S__11911740 S__11911737 S__11911734