ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ การดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เล่าขานอดีตการค้าขายทางเรือหมู่บ้านศาลาแดง ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 19, 2017 6:34 am โดย opwnews
0
319

220471 ปทุมธานี วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยรางกูร กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ การดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เล่าขานอดีตการค้าขายทางเรือหมู่บ้านศาลาแดง ณ ศาลาการเปรียญวัดศาลาแดงเหนือ ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี วันที่ 19 สิงหาคม 2560 เมื่อเวลา 09.00 น.นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโดยมี ท่านพระครูปทุมธรรมพิลาส เจ้าอาวาสวัดศาลาแดงเหนือ ท่านพระใบฎีกาถรรพล อนุจารี เจ้าอาวาสวัดสิงห์ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี คณาจารย์ คณะวิทยากร นักเรียนนักศึกษาและประชาชนร่วมเปิดงาน จากนั้นนายอนุวัฒน์ ใจชอบ ผู้ใหญ่บ้านศาลาแดงเหนือ ได้กล่าวรายละเอียดและวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่า ในนามชาวบ้านศาลาแดงเหนือ ซึ่งได้ร่วมใจจัดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร กิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง เล่าขานอดีต การค้าขายทางเรือหมู่บ้านศาลาแดงเหนือ หมู่บ้านศาลาแดงเหนือตั้งอยู่หมู่ 2 ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีชุมชนขนาดเล็กของคนไทยเชื้อสายมอญโดยผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาว่าบรรพชน ชาวมอญของหมู่บ้านศาลาแดงเหนือส่วนใหญ่อพยพมาจากเมืองเมาะตะมะหรือเมาะลำเลิงจากประเทศพม่าเนื่องจากพ่ายแพ้สงครามพม่าซึ่งได้อพยพครอบครัวกันมาตั้งถิ่นฐานบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่มีการเริ่มอพยพเข้ามาในประเทศไทยชาวมอญก็เริ่มกันสร้างหมู่บ้านและวัดขึ้นพร้อมตั้งชื่อ ของหมู่บ้านเป็นชื่อเดิมตามชื่อที่เมืองมอญว่า” เภี่ยปรัน”ที่มีความหมายว่าหมู่บ้านไม้แดง เอกลักษณ์และจุดเด่น ทางวัฒนธรรมชุมชนศาลาแดงเหนือ มีดังนี้ 1.การสวดมนต์ตอนบ่าย 3 โมง 2.การทำบุญตักบาตรในทุกๆเช้า 3. ประเพณีวันสงกรานต์หรือที่ภาษามอญเรียกว่ากัน”กะต๊ะ” 4. ประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง 5. ประเพณีทำบุญ สาทรมอญภาษามอญเรียกว่า”ซอกขะวา” 6. ประเพณีจุดลูกหนู และ7.วิถี ชีวิตของชาวบ้านศาลาแดงเหนือ การดำเนินชีวิตอยู่บนหลักพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัดโดยมีพระอาจารย์บุญนาคปทุมโมเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 ของวัดศาลาแดงเหนือเป็นผู้สั่งสอนเทศให้ชาวบ้านยึดหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเพื่อนำมาปรับใช้กับการดำรงชีวิตหลักหลักอยู่ 7 ข้อและ เนื่องด้วยชุมชนน้อมนำเศรษฐกิจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคุณธรรมวัดศาลาแดงเหนือประกอบไปด้วยหลายภาคส่วนอาทิเช่นวัดศาลาแดงเหนือหมู่บ้านศาลาแดงเหนือโรงเรียนวัดเมตารางค์ได้ร่วมกันจิตจะกำจัดเสวนาหัวข้อการดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงเล่าขานอดีตการค้าขายทางเรือหมู่บ้านศาลาแดงเหนือโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรและน้อมรำลึกถึงพระกรุณา อธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบในการดำรงชีวิตของชุมชนคุณธรรมและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา 12 สิงหา 2560 ตลอดจนมีการแสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีเจ้าอาวาสวัดสิงห์ปทุมธานีองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากน้อยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครและมหาวิทยาลัยอีสเทิร์น แอร์เอเชีย หลังผู้ใหญ่บ้านฯได้กล่าวรายงานเสร็จท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานจากนั้นคณะวิทยากรได้เริ่มเสวนาวิชาการหัวข้อการดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียงเล่าขานอดีตการค้าทางเรือหมู่บ้าน ศาลาแดงเหนือต่อไป จากการสอบถามชาวบ้านที่ได้เข้ามาร่วมงานในวันนี้ได้ให้รายละเอียดว่าวันนี้ได้มาร่วมงานการจัดโครงการชุมชนคุณธรรมน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูรวันนี้ได้รับความรู้จากคณะอาจารย์และ วิทยากรเป็นอย่างมากเกี่ยวกับการเล่าขานอดีตการค้าสมัยก่อนและการดำเนิน และการดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง และต้องขอขอบคุณคณะครูคณะวิทยากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานีที่ได้จากงานนี้ที่มีประโยชน์อย่างมากและจะนำความรู้ที่ได้รับวันนี้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

220780

220781 220755  220737 220736 220734 220732

220740