ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานพิธีลงนาม MOU ของ 13 หน่วยงาน เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

กันยายน 13, 2017 7:08 am โดย opwnews
0
227

249795

ปทุมธานี ผู้ว่าฯ ปทุมธานี เป็นประธานพิธีลงนาม MOU ของ 13 หน่วยงาน เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว
วันที่ 13 ก.ย.60 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อขจัดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ระหว่าง สำนักงานอัยการจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอัยการจังหวัดธัญบุรี สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดปทุมธานีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี โรงพยาบาลปทุมธานีตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานีที่ทำการปกครองจังหวัดปทุมธานี สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปทุมธานี สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปทุมธานี สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปทุมธานี สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 สำนักงานจัดหางานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 13 แห่งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคประชารัฐอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นให้เกิดความร่วมมือการประสานงาน และการสนับสนุน ทั้งในด้านการป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว ด้านการคุ้มครองช่วยเหลือเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้ปราศจากความรุนแรงต่างๆ อาทิ ส่วนกฎหมายการสงเคราะห์ การรักษาบำบัดฟื้นฟูการศึกษา การฝึกอาชีพการจัดหางานการจัดหาที่พักอาศัยและด้านการคุ้มครองป้องกันมิให้เกิดความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัวในกระบวนการยุติธรรม ทางอาญาไม่ว่าบุคคลดังกล่าวจะอยู่ในฐานะผู้เสียหายพยานหรือผู้ถูกกล่าวหาผู้ต้องหาหรือจำเลย อันเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2560 “อัยการประสานสหวิชาชีพและชุมชนร่วมขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็ก” ซึ่งจัดโดยสำนักงานกิจการและโครงการในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา สำนักงานอัยการภาค 1- 9 สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน และสำนักงานคดีเยาวชนและครอบครัวโดยจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานอัยการภาค 1 ให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการสำหรับโครงการสำนักงานอัยการจังหวัดยุติความรุนแรงดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 ดังกล่าวจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการตระหนักถึงความร่วมมือและการประสานงานกันภายใต้ทีมสหวิชาชีพทั้งในด้านกฎหมายซึ่งมีพนักงานอัยการเป็นแกนหลัก ร่วมกับด้านสังคมสงเคราะห์ สาธารณสุข การศึกษาและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันช่วยเหลือและคุ้มครองทั้งผู้หญิงและเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงทั้งในบริบททั่วไปและในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเพื่อให้แต่ละหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานอยู่แล้วได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสานส่งต่อกันเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปอันเป็นการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติฉบับปรับปรุงในการขจัดความรุนแรงต่อผู้หญิงในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและยุทธศาสตร์ต้นแบบและมาตรการเชิงปฏิบัติของสหประชาชาติในการขจัดความรุนแรงต่อเด็กในด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่องค์การสหประชาชาติได้กำหนดไว้
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

249796 249797 249798 249799

249800