กันยายน 29, 2017 3:44 pm โดย opwnews
0
454

ชาวปทุมธานีได้เฮผู้ว่าคนใหม่ประวัติเอาการเอางานพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของคนทั้งประเทศ

IMG_20170924_111211

ประวัติ ดร.พินิจ บุญเลิศ
ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

เกิดที่ จังหวัดสิงห์บุรี
เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๐๓
คู่สมรส นางดลวสา บุญเลิศ

ประวัติการศึกษา
-รัฐศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
-รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
-รัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
-โรงเรียนนายอำเภอ รุ่นที่ ๔๑
-หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ ๔๔
-วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี ๒๕๕๓ รุ่นที่ ๕๓

ประวัติการทำงานที่สำคัญ
-นายอำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (๒๕๔๔ – ๒๕๔๕)
-นายอำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (๒๕๔๕ – ๒๕๔๗)
-ผู้อำนวยการส่วนการเมืองและการเลือกตั้ง กรมการปกครอง (๒๕๔๗ – ๒๕๔๘)
-ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักปลัดกระทรวงมหาดไทย (๒๕๔๘ – ๒๕๔๙)
-ปลัดจังหวัดนนทบุรี (๒๕๔๙)
-ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง (๒๕๔๙ – ๒๕๕๑)
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (๒๕๕๑ – ๒๕๕๖)
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง (๒๕๕๖ – ๒๕๕๗)
-รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (๒๕๕๗ – ๒๕๕๘)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ (๒๕๕๘ – ๒๕๖๐)
-ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

เกียรติประวัติ
-ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบุรีรัมย์
-รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

………………………………….
--!>