ม.รังสิต เปิดสถาบันคานธี สร้างผู้นำยุคใหม่ตามปรัชญาของคานธี

ตุลาคม 2, 2017 11:11 am โดย opwnews
0
356

รัฐบาลอินเดีย อนุมัติงบประมาณจัดตั้งสถาบันคานธี และรูปปั้นมหาตมะ คานธี มอบให้แก่มหาวิทยาลัยรังสิตเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน โดยสถาบันคานธีจัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างบุคลากรที่เป็นผู้นำยุคใหม่และเป็นที่ประสานความคิดที่แตกต่าง กำหนดนโยบายทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ระหว่างภูมิภาคและระดับโลก โดยมีพื้นฐานมาจาก “อหิงสา” และ “สัตยครฺหะ” ซึ่งเป็นปรัชญาของคานธี

ดร.นายแพทย์มโน เมตตานันโท เลาหวณิช ผู้อำนวยการสถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต

ดร.นายแพทย์มโน เมตตานันโท เลาหวณิช ผู้อำนวยการสถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยว่า หน้าที่หลักสองประการของสถาบัน คือ เป็นคลังสมอง (Think Tank) ทำหน้าที่เป็นเวทีสำหรับการหารือกับผู้คนจากอุดมการณ์และความเชื่อต่างๆ เพื่อหาทางออกที่สันติเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งทางศีลธรรมปรัชญาหรือการเมือง และจัดการฝึกอบรมผู้นำของคนรุ่นต่อไป นอกจากนี้ ยังดำเนินการทำกิจกรรมทางสังคมและทางวิชาการควบคู่กันไปด้วย สำหรับอดีตผู้ได้รับมอบอำนาจจากโรงเรียนแห่งความคิดต่างๆ จะได้รับเชิญให้เป็นเวทีของการสนทนาแบบไม่เป็นทางการ โดยจะร่วมกันอภิปรายเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและสร้างสันติภาพ ผลลัพธ์ของการอภิปรายอาจนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายทุนการศึกษาโดยทุนดังกล่าวจะได้รับการจัดสรรให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยในประเทศอาเซียนเพื่อรับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้นำต่อไป

“ผู้เข้าร่วมหลักสูตรแต่ละคนจะได้รับการสนับสนุนให้ริเริ่มโครงการพัฒนาประเทศของตนเอง โดยจะได้รับการดูแลและประเมินการให้คำปรึกษาแบบออนไลน์ โดยการฝึกอบรมประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ได้แก่ ภาวะผู้นำแห่งการสร้างสรรค์ (Creative Leadership) ภาวะผู้นำระดับโลก (Global Leadership) และทูตสันติภาพคานธี (Gandhi Peace Ambassador) ดังนั้น โครงการจะดำเนินการใน 3 ขั้นตอนเพื่อให้บรรลุสถานะของคณะที่จัดตั้งขึ้นของมหาวิทยาลัยและสามารถสนับสนุนตัวเองทางการเงินได้” ผู้อำนวยการสถาบันคานธี กล่าว

ดร.นายแพทย์มโน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการดำเนินของสถาบันคานธี จะมี 3 ระยะ โดยแบ่งเป็นระยะละ 2 ปี ได้แก่ ระยะที่ 1 คลังสมอง (การประชุมนานาชาติ) และการฝึกอบรมผู้นำเยาวชน ระยะที่ 2 ดำเนินการตามแผนในระยะที่ 1 และหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา เพื่อการวิจัยและพัฒนาสังคม ส่วนระยะที่ 3 ดำเนินงานตามแผนระยะที่ 2 และหลักสูตรระดับปริญญาตรี โดยเมื่อสิ้นสุดระยะที่ 3 สถาบันคานธีจะจัดตั้งขึ้นเป็นวิทยาลัย (Gandhi College) ซึ่งเป็นคณะเต็มรูปแบบของมหาวิทยาลัยรังสิตต่อไป

พิธีเปิดสถาบันคานธี Mr.Bhagwant Singh Bishnoi
--!>