ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2

ตุลาคม 9, 2017 11:21 am โดย opwnews
0
311

283790
ปทุมธานี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ

283793 283792
วันนี้ ( 9 ต.ค.60) เวลา 08.45 น. ที่ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร วิชาชีพระยะสั่นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา และยกระดับทักษะวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ โดยเป็นหลักสูตรเข้มข้นเพื่อต่อยอดให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้จริง ใน 7 กลุ่มอาชีพ กว่า 2,000 หลักสูตร โดยมี ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้การต้อนรับ

283791 283795 283793
กระทรวงศึกษาธิการ ได้มอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ดำเนินงานตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกันโดยจัดการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั่น ในรายวิชาที่ขาดแคลนกำลังคน ทั้งนี้โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ Education to Employment: Vocational Boot Camp ครั้งที่ 2 เป็นการต่อยอดความสำเร็จมาจากโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 1 โดยต้องการให้โครงการนี้เกิดขึ้นทุกช่วงของการปิดภาคเรียนและเปิดสอนในประเภทวิชาที่หลากหลายมากขึ้น เช่น หลักสูตรงานบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (Big Bike) โดยปัจจุบันมียอดจำหน่ายกว่า 1 แสนคัน ซึ่งโครงการฝึกอบรมที่ผ่านมา ยังไม่มีหลักสูตรสำหรับฝึกช่างไว้รองรับ จึงได้เพิ่มหลักสูตรเข้ามาในครั้งนี้ นับว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนอาชีวศึกษา ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและสอดรับกับกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ หรือ New Engine of Growth ในยุคไทยแลนด์ 4.0
--!>