สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นประธานเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ตุลาคม 30, 2017 7:56 am โดย opwnews
0
1086

23032494_1480120488749935_6406914074327075604_n

เวลา 09.00น.วันนี้(30ต.ค.60) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

โดยอาคารเทพรัตน์วิทยรักษ์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งสิ้น 12,600 ตารางเมตร ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน เพื่อการก่อสร้างระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 จำนวน 250 ล้านบาท เพื่อใช้รองรับกิจกรรมการเรียนการสอนปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพพื้นฐานและสาธารณสุขศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีในสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของประชาชน เช่น แพทยศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ และสาธารณสุขศาสตร์

22853262_1480120285416622_8452704351208111095_n

22851994_1480120825416568_8143661377994447074_n

23130679_1480120878749896_375068632284952453_n

โดยในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ประจำปีการศึกษา 2559 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทั้งนี้ ในปีการศึกษา 2559 มีผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในระดับดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) รุ่นที่ 18 จำนวน 79 คน ระดับมหาบัญฑิต (ปริญญาโท) รุ่นที่ 19 จำนวน 196 คน และระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 21 จำนวน 2,306 คน และผู้สำเร็จการศึกษาระดับมหาบัญฑิต (ปริญญาโท) รุ่นที่สาม จำนวน 14 คน ระดับบัณฑิต (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 17 จากสถาบันการบินพลเรือน สถาบันสมทบของมหาวิทยาลัย จำนวน 305 คน รวมจำนวน 2,900 คน

 
--!>