ปทุมธานีโครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน โครงการเด่นภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี

พฤศจิกายน 14, 2017 9:37 am โดย opwnews
0
552

220827

ปทุมธานีโครงการผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน โครงการเด่นภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ของจังหวัดปทุมธานี

220832 220831 220830 220829

วันที่ 14 พ.ย 2560 เมื่อเวลา11.00 น.นางวัชรีพร โอฬารกนก ที่ปรึกษากรมส่งเสริมการเกษตรได้เดินทางมา ตรวจเยี่ยมบ้านเกษตกร ที่จัดทำโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ นายสมปอง กลิ้งสุทธิ์ ประธานชุมชนบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และเยี่ยมชมกิจกรรม การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน ซึ่งเป็นกิจกรรม ภายใต้โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ที่ประสบความสำเร็จ และมีความยั่งยืน ส่วนด้านนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าจังหวัดปทุมธานี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อฯ ในระดับพื้นที่ โดยคณะกรรมการชุมชน จำนวน 75 ชุมชน และกลุ่มสมาชิก รวมทั้งหมด 157 โครงการ งบประมาณ 112,701,500 บาท มีการดำเนินงานเสร็จสิ้นเรียบร้อยตามกรอบระยะเวลาและมีการเบิกจ่ายงบประมาณ ครบถ้วน 100 % สำหรับโครงการที่มีความโดดเด่นของจังหวัดปทุมธานี และมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตน้ำหมักชีวภาพ 17/3 หมู่ที่ 8 ชุมชนบึงคำพร้อย ตำบลบึงคำพร้อย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สมาชิกจำนวน 25 ราย มีผู้ได้รับผลประโยชน์จากโครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม กว่า 200 ราย จากการใช้แรงงาน การได้รับองค์ความรู้จากผู้ที่มาศึกษาดูงาน การนำมูลไส้เดือนและน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือนไปใช้ประโยชน์ ทำให้เกิดความรักความสามัคคี เกิดขึ้นในชุมชน

220841 220840 220838  220834

โดยโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน มีกิจกรรมประกอบด้วย การเพาะเลี้ยงไส้เดือน แล้วนำมูลไส้เดือนมาผลิตเป็นน้ำหมักชีวภาพ เพื่อเป็นทางเลือกให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี โดยสารจุลินทรีย์และสารชีวภาพที่ได้จากปุ๋ยมูลไส้เดือนสามารถนำไปใช้ปลูกผักสวนครัว, ไม้ผล, นาข้าว, พืชไร่ (ข้าวโพดหวาน), ข้าวโพดข้าวเหนียว, แตงโม, เป็นการปลูกพืชหมุนเวียน ได้เป็นอย่างดี ซึ่งโครงการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากมูลไส้เดือน สามารถขยายผลประโยชน์ไปยังพื้นที่ใกล้เคียง จำนวนกว่า 300 ไร่และสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานของเกษตรกรทั่วไปเหมาะสมกับสภาพของท้องถิ่นและชุมชนอันจะส่งผลต่อเนื่องให้ภาคการเกษตรมีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ข่าว 191 ปทุมธานีรายงาน
--!>