ผู้ตรวจฯ กรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร

พฤศจิกายน 22, 2017 7:41 am โดย opwnews
0
949

S__15106064

จากการที่เกษตรกรทำนาของเกษตรกรไทย ในฤดูนาปีทั้งในเขตพื้นที่อาศัยน้ำฝนและเขตพื้นที่ชลประทาน มักจะทำการเพาะปลูกข้าวพร้อมกันเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกนาปีออกสู่ท้องตลาดในช่วงเวลาเดียวกันเป็นจำนวนมากและเกินกว่าความต้องการของตลาด ส่งผลกระทบให้ราคาข้าวเปลือกตกต่ำ     คณะทำงานวางแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร จึงได้จัดทำโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2560/61 โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธกส.) สนับสนุนสินเชื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมายรวบรวมข้าวเปลือกเพื่อจำหน่ายและหรือแปรรูปของสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และศูนย์ข้าวชุมชน จำนวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก วงเงินสินเชื่อ 12,500 ล้านบาท ให้กับระบบสหกรณ์เพื่อให้มีสภาพคล่องไปซื้อข้าวรวบรวมจากสมาชิก

S__15106061

S__15106065

นายอนันต์ มหัจฉริยพันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ 2,4 ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามโครงการดังกล่าว ณ สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด จังหวัดชัยนาท โดยมีนายวีรพันธ์ กล่ำเพ็ง ประธานกรรมการสหกรณ์ นายอรุณ แก้วน้อย สหกรณ์จังหวัดชัยนาท ร่วมในการให้ข้อมูล ทราบว่าสหกรณ์ฯได้เข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร และได้รับอนุมัติวงเงินสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. จำนวน 15 ล้านบาท เพื่อนำมารวบรวมข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิก ในราคาตันละ 7,200 บาท ที่ความชื้น 15% แต่สมาชิกสหกรณ์ส่วนใหญ่เมื่อเกี่ยวข้าวเสร็จก็รวบรวมนำไปจำหน่ายให้กับสหกรณ์ จึงทำให้มีความชื้นอยู่ที่ระดับ 23% สหกรณ์จึงรับซื้อในราคาตามประกาศตันละ 6,336 บาท แต่เพิ่มให้กับสมาชิกด้วยการรับซื้อในราคาตันละ 6,500-6,600 บาท และระหว่างการดำเนินการตามโครงการ สหกรณ์ได้รวบรวมข้าวเปลือกเจ้าจากเกษตรกรได้แล้ว 200 กว่าตัน

S__15106063

S__15106062

อนึ่ง สหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด ได้รับเงินอุดหนุนจากงบพัฒนาจังหวัดชัยนาท เป็นโรงสีขนาดกำลังการผลิต 10 ตัน/วัน พร้อมอุปกรณ์เครื่องยิงสี และอุปกรณ์การบรรจุภัณฑ์ ทำให้สหกรณ์มีความพร้อมในการรวบรวมข้าวเปลือกเจ้ามาสีแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า จึงได้ใช้ทุนตัวเองบางส่วนในการรวบรวมข้าวเปลือกเจ้าจากสมาชิกเพื่อนำมาเพิ่มมูลค่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยชะลอปริมาณข้าวเปลือกในข่วงผลผลิตออกสู่ตลาด ไม่ให้เกินความต้องการของตลาด รวมถึงการเก็บข้าวเปลือกไว้แปรรูป และสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการแปรรูปเป็นข้าวสาร ซึ่งสหกรณ์การเกษตรมโนรมย์ จำกัด สามารถดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้เป็นอย่างดี และสมาชิกก็มีความพึงพอใจกับการนำข้าวเปลือกมาขายให้กับสหกรณ์ เพราะนอกจากจะได้รับค่าขายข้าวเป็นเงินสดแล้ว สหกรณ์ยังซื้อข้าวจากสมาชิกในราคาที่พึงพอใจ จึงทำให้สมาชิกหลายราย เมื่อขายข้าวเสร็จก็นำเงินมาชำระหนี้ที่คงค้างอยู่กับสหกรณ์

 

ทีมข่าวภูมิภาค / รายงาน
--!>