ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 นครราชสีมา ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH มุ่งเน้นสถานประกอบกิจการแรงงานไทยและอาเซียน 4 สัญชาติปลอดภัยในการทำงาน

พฤศจิกายน 30, 2017 9:35 am โดย opwnews
0
636

PNOHT601129001008504_29112017_121659

ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 จัดการประชุม เชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน Safety Thailand ด้วย ASEAN Migrant worker OSHNET (ASEAN M-OSH)  เพื่อให้ผู้เข้าประชุมได้รับความรู้ ความเข้าใจ ร่วมผลักดันงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเป็นเครือข่ายด้านความปลอดภัยกลุ่มแรงงานอาเซียน 4 สัญชาติ ขยายผลต่อแรงงานอาเซียนต่อไป  โดยมีตัวแทนหน่วยงานราชการจากกระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงแรงงาน และผู้ปฏิบัติงานความปลอดภัยในการทำงานของสถานประกอบกิจการที่มีแรงงานอาเซียนสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 100 คน
PNOHT601129001008501_29112017_121659
PNOHT601129001008502_29112017_121659
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการ Safety Thailand ด้วย ASEAN M-OSH มีการบรรยายหัวข้อแนวนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ประจำปี 2561  , การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ และการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในสถานประกอบกิจการที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว และการประชุมกลุ่มย่อย ระดมความคิดเห็น แนวทางการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ
นายธานี พาเขียว ผู้อำนวยการศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 กล่าวว่า ศูนย์ความปลอดภัยในการทำงานเขต 3 นครราชสีมา มีภารกิจในการกำกับดูแลให้สถานประกอบกิจการ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยการบังคับใช้กฎหมาย และการส่งเสริมในสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อลดอุบัติเหตุ และโรคเนื่องจากการทำงาน ซึ่งแรงงานทุกคนทั้งคนไทย และคนต่างด้าว จะได้รับการคุ้มครองจากกฎหมายโดยเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ
พิสิษฐ์  เชื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา--!>