ราชภัฏโคราช เปิดเกษตร 100 ไร่ ชวนสัมผัสธรรมชาติวิถีพอเพียง

ธันวาคม 5, 2017 5:00 am โดย opwnews
0
792

เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0039

วันนี้ (5 ธ.ค. 60) เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้เพื่อการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุข ครั้งที่ 3 ที่ ศูนย์ฝึกอบรมและวิจัยทางการเกษตร (100 ไร่) ตำบลไชยมงคล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และบุคคลที่สนใจ ร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก

เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0037

เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0033 เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0010

เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0014

ศูนย์เรียนรู้ฯ เปิดให้ประชาชนเข้าชมบนเนื้อที่กว่า 100 ไร่ ระหว่างวันที่ 5 ธันวาคม 2560-5 มกราคม 2561 เวลา 09.00-18.00 น. กิจกรรมภายในงานได้จัดให้มีการแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 นิทรรศการตามรอยศาสตร์พระราชา แปลงสาธิตเกษตรตามแนวพระราชดำริ การสาธิต-อบรมการผลิตและแปรรูปทางการเกษตร นิทรรศการวิชาการทางการเกษตร นอกจากนี้ยังมีการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Goat & Sheep Land สัตว์เลี้ยงหรรษา (กระต่าย กวาง และโค) ชมทุ่งทานตะวัน ทุ่งคอสมอส สวนไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์ เห็ดเศรษฐกิจ กิจกรรมขี่ม้าชมทุ่งดอกไม้ การออกร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก 100 ไร่ Shop และผลผลิตทางการเกษตรมากมาย

เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0011

เปิด 100 ไร่_๑๗๑๒๐๖_0042

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กล่าวว่า สำหรับการเปิดศูนย์เรียนรู้ฯ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มีภารกิจในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีหน้าที่ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ได้ในชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งบริการวิชาการแก่สังคม นอกเหนือจากการผลิตและพัฒนากำลังคน การศึกษาวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ด้วยเหตุนี้ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเป็นที่พึงของท้องถิ่น พร้อมทั้งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นหลักในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในด้านการพัฒนาเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงเผยแพร่ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีสู่ชุมชน อันเป็นการผลักดันให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งศึกษาดูงานวิชาการทางการเกษตรให้กับประชาชนผู้สนใจ ทั้งในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียง รวมถึงเป็นการเผยแพร่กิจกรรมวิชาการ ผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ให้เห็นความสำคัญของอาชีพเกษตรกรในฐานะผู้ผลิตอาหารและการเป็นครัวของโลก

 

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
--!>