ปทุมธานี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลกระแชง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี กระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ธันวาคม 7, 2017 5:40 am โดย opwnews
0
585

368500

ปทุมธานี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม ลงพื้นที่ตรวจราชการศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตำบลกระแชง สำนักงานยุติธรรมจังหวัดปทุมธานี กระทรวงยุติธรรม ตามแผนการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

368767 368768  368581

368769

วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560 เมื่อเวลา 10.00 น.นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระแชง โดยมีนายจรัญ ศิลาแยง ประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง นางกอบกาญจน์ แจ้งพลอย รองประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง นายราเชนทร์ ศรีสนิท รองประธานศูนย์ตำบลกระแชง นายไวพจน์ เอี่ยมสอาด (ที่ปรึกษาศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง) เจ้าหน้าที่ศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง ให้การต้อนรับและ เมื่อเวลา 10.00 น. นายเรืองศักดิ์ สุวารี ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะ ได้เดินทางมาถึงองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง จากนั้นได้เข้าห้องประชุม เพื่อรับฟังผลการปฏิบัติ ราชการของศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง หลังจากนั้นท่านได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง ถามสารทุกข์สุขดิบแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นแบบเป็นกันเอง จากการสอบถามนายจรัส ศิลาแยง ประธานศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชงกล่าวว่า ศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง มีวัตถุประสงค์ ในการจัดตั้งศูนย์ มีดังนี้ เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติในการรับร้องเรียนร้องทุกข์นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านความเป็นธรรมทางสังคมในชุมชนตำบลกระแชงและ อำนาจหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชงมี ดังนี้ 1. ดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา และการบริหารจัดการ ที่ศูนย์ยุติธรรมกลางกำหนด รวมทั้งการประสานส่วนราชการ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องตลอดจนอำนาจ อำนวยการในการปฏิบัติงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชนหมู่บ้านให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2. จัดทำและดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและโครงการเพื่อขับเคลื่อนบทบาทหน้าที่ของศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง 3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและจิตสำนึกที่ดีด้านการยุติธรรมในตำบลกระแชง 4. จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาศูนย์ยุติธรรมชุมชนในตำบลกระแชง 5. ติดตามและประเมินผลงานตามแผนปฏิบัติการและ โครงการภายใต้อำนวยการของศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชง 6. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามอำนาจหน้าที่ 7. ให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในข้อกฎหมายรวมทั้งไก่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทหรือระงับข้อขัดแย้งในตำบลกระแชง 8. รับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนจำแนกและส่งต่อไปยังหน่วยงานตามที่คณะอนุกรรมการกำหนด 9. ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหรือส่งต่อกรณีรับร้องเรียนร้องทุกข์ของเด็กสตรีผู้สูงอายุคนพิการ การค้ามนุษย์และการใช้ความรุนแรงในครอบครัว 10. รับแจ้งเบาะแสเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดคดีอาญาในหมู่บ้าน ตลอดจนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐ 11. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรม ตามกับขบวนการยุติธรรม ทางเลือกในตำบลกระแชงและ 12. ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องตามที่มอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมอำเภอ หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น นายเรืองศักดิ์ สุวารีผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมพร้อมคณะได้ทำการถ่ายรูป เพื่อเป็นเกียรติในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระแชง

368772 368771 368770

ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายราเชนทร์ ศรีสนิท รองประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระแชงกล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านเรืองศักดิ์ สุวารีผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมที่ได้มาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลกระแชง แล้วท่านได้สอบถามเกี่ยวกับพื้นที่ของตำบลกระแชงและแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุติธรรม ทางศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชงพร้อมคณะ ขอขอบพระคุณท่านมาณโอกาสนี้และอยากจะให้ท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนศูนย์ยุติธรรมตำบลกระแชงในครั้งต่อๆไปครับ
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>