สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนครราชสีมา จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ร่วมสร้างการรับรู้ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต

ธันวาคม 9, 2017 11:42 am โดย opwnews
0
697
PNOHT601209001017301_09122017_030052
วันนี้ (9 ธ.ค. 60) ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซานครราชสีมา นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”  เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้สังคมและทุกภาคส่วนไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตในทุกที่ รวมทั้งตระหนักในผลเสียร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นจากการทุจริตในทุกรูปแบบ พร้อมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม ทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีให้แก่กัน โดยเฉพาะให้กับเยาวชนที่เป็นกำลังของชาติในอนาคต รวมถึงน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในทุกภาคส่วน
นายมงคล สาริสุต ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามที่ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 9 ธันวาคม เป็นวันต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นวันสำคัญเพื่อให้ประชาคมโลกได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชัน และเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับโครงการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง สำหรับประเทศไทยในฐานะประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติรัฐบาล ร่วมกับ สำนักงาน ป.ป.ช. องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนร่วมกันของคนไทยทุกภาคส่วนที่ไม่ทนต่อการทุจริตได้ต่อไป
กิจกรรมภายในงานนี้ประกอบด้วยการปาฐกถาธรรมพิเศษ “คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดย พระสีหราชสมาจารมุนี รองเจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมา, การกล่าวสุนทรพจน์ ในหัวข้อ “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ของนักเรียนจากโรงเรียนบุญวัฒนา การแสดง “เป็นหนึ่งได้เมื่อคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” โดยชมรม To Be number one จากทีม BSJ Family แชมป์จังหวัดนครราชสีมา รุ่นอายุ 9 – 14 ปี และการอ่านสารการขับเคลื่อนประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต โดยนายชัชวาลย์ วงษ์จร ประธานหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา และนายไพสิทธิ์ ปิติทรงสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา
PNOHT601209001017307_09122017_030052 PNOHT601209001017310_09122017_030052
นอกจากนี้ นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้มอบเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตว์สุจริต คือนายติ๋ม คล้ายคลึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ที่เก็บกระเป๋าของลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาสูงเนิน ภายในมีเงินอยู่จำนวน 200,000 บาทคืนเจ้าของ และนางสาวสุนันท์ นิลกระโทก พนักงานจ้างทั่วไป สังกัดเทศบาลนครนครราชสีมา เก็บเงินได้จำนวน 100,000 บาทคืนเจ้าของ และมอบเงินรางวัลให้แก่ นายนิรุช ดำหนูไทย ผู้ชนะเลิศประกวดคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล “คนโคราชร่วมใจ ต้านภัยคอร์รัปชัน ไม่หวั่นอำนาจ ปราศจากคนโกง” และมอบเกียรติบัตรสำหรับหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หลังจากนั้น นายจรัสชัย โชคเรืองสกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นำผู้ร่วมงาน ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริต โดยมีผู้เข้าร่วมงานจากหน่วยงานราชการ องค์กรเอกชน นักเรียน นักศึกษา กว่า 1,000 คน ต่างร่วมกันเปล่งเสียงประกาศเจตนารมณ์ ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา--!>