จังหวัดนครราชสีมา เปิดศูนย์เบ็ดเสร็จ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว กัมพูชา ลาว และเมียนมา

กุมภาพันธ์ 5, 2018 1:33 pm โดย opwnews
0
750

PNOHT610205001005601_05022018_112344

วันนี้ (5 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จังหวัดนครราชสีมา เพื่อจัดทำทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตรวจลงตราวีซ่า (VISA) และอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว เมียนมา ณ ห้างสรรพสินค้าคลังพลาซ่าจอมสุรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

PNOHT610205001005602_05022018_112344 PNOHT610205001005603_05022018_112344

นายปรีชา อินทรชาธร จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เห็นชอบหลักการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยให้แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพูและกลุ่มคัดกรองความสัมพันธ์นายจ้าง – ลูกจ้าง (มีใบจับคู่) ที่พิสูจน์สัญชาติแล้วและยังไม่ได้พิสูจน์สัญชาติให้ไปดำเนินการจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ซึ่งจัดตั้งขึ้นทุกจังหวัด ตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ – 31 มีนาคม 2561 แรงงานต่างด้าวที่ไม่มาจัดทำและปรับปรุงทะเบียนประวัติ ณ ศูนย์ฯ OSS ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561 จะไม่สามารถอยู่ต่อถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เพื่อดำเนินการพิสูจน์สัญชาติได้ เพื่อให้การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในจังหวัดนครราชสีมาแล้วเสร็จตามกำหนด

PNOHT610205001005604_05022018_112344

จังหวัดนครราชสีมาจึงได้กำหนดวันให้บริการตามตารางที่แนบ โดยขอให้นายจ้างนำแรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการตามกำหนด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-355266-7 ต่อ 105 และ 086-4687563

 

 

 

พิสิษฐ์  เขื่อนเพ็ชรต์ / ศูนย์ข่าวนครราชสีมา
--!>