ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน ประจำปี 2560 จำนวน 487 คน ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กุมภาพันธ์ 8, 2018 1:18 am โดย opwnews
0
587

445849 445857

ปทุมธานี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินักเรียน ประจำปี 2560 จำนวน 487 คน ณ หอประชุมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

445864 445861 445855

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ. ศ.2561 เมื่อเวลา 08.00 น.นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีเป็นประธานในพิธีและผู้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีคณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ผู้ปกครอง และ นักเรียน ให้การต้อนรับ จากนั้นเมื่อเวลา 08.00 น.นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีพร้อมคณะผู้บริหาร เดินทางมาถึงสถานที่บริเวณจัดงานหอประชุมโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี จากนั้นท่านได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมาครูธีรศักดิ์ บัวสาย รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายกลุ่มบริหารงานบุคคลได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่าโรงเรียนได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยยึดหลักนักเรียนทุกคนต้องมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้การจัดการศึกษามุ่งส่งเสริมให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและตามศักยภาพของตนเองอย่างเต็มความสามารถให้ความสำคัญต่อการเป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรมห่างไกลยาเสพติดดูแลเฝ้าระวังความเสี่ยงทางเพศส่งเสริมการเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยและเป็นผู้มีจิตสาธารณะการจัดงานวันเชิดชูเกียรติโรงเรียนถือเป็นประเพณีที่จัดกันมาอย่างต่อเนื่องทุกปีเป็นอัตลักษณ์ของลูกคณะราษฎร์โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้เป็นกำลังใจในการประกอบคุณงาม ความดีของนักเรียนเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้นักเรียนมีการประพฤติปฏิบัติที่เป็นคุณสมบัติของรูปคณะราษฎร์ ครบถ้วนความผูกพันต่อโรงเรียนดังนั้นเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในปีนี้พิจารณาให้นักเรียนมีผลงานทางด้านต่างๆดังนี้ 1. ผลงานทางด้านวิชาการ 2. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.ด้านบำเพ็ญประโยชน์ 4 .ด้านกีฬาในการจัดการแต่ละประเภทโดยแบ่งเป็นลักษณะ 1.ประเภทยอดเยี่ยมการคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถระดับประเทศ 2.ประเภทดีเด่นคณะนักเรียนที่มีความสามารถระดับจังหวัดและระดับเขตพื้นที่ 3 ระดับ 5 ประเภทดีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกมีความรู้ความสามารถในระดับโรงเรียน โดยจำนวนนักเรียนที่เข้ารับเกียรติบัตร รวมทั้งสิ้น 487 คนเป็นด้านวิชาการ 324 คน ด้านคุณธรรม 53 คนด้านบำเพ็ญประโยชน์ 84 คนด้านกีฬา 26 คน หลังจากครูธีรศักดิ์ บัวสาย กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานเรียบร้อยแล้วต่อมาท่านประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนในปีการศึกษา 2560 ต่อไปหลังจากที่ท่านได้มอบเกียรติบัตรเสร็จเรียบร้อย นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีได้กล่าวขอบคุณครูและนักเรียน ที่มีความตั้งใจเรียน สร้างชื่อเสียงให้กับทางโรงเรียนขอให้นักเรียนได้รักษาความดีและมาตรฐานการเรียนให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไป ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนางสาวมนัสวี แก้วตา นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 ที่ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติในวันนี้กล่าวว่าก่อนอื่นต้องขอขอบพระคุณโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีนำโดยผู้อำนวยการนายเจริญ บัวลี ที่ให้การสนับสนุนในการจัดให้นักเรียนร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรมที่ผ่านมา จนได้รับรางวัลเหรียญทองมาให้กับโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีวันนี้ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับเกีบรติบัตรเชิดชูเกียรติ ประจำปี 2560 ดิฉันจะขอรักษาความดีอย่างนี้ต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน

445851 445854 445850
--!>