ม.ราชมงคลอีสานมอบประกาศเกียรติคุณให้2หน่วยงานกรมประชาสัมพันธ์ในงานสื่อสารสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

มีนาคม 19, 2018 9:57 pm โดย opwnews
0
352

004

วันนี้(19มี.ค.61) เวลา 19.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร. สนั่น  การค้า คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  จังหวัดนครราชสีมา เปิดงานสื่อสารสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน MCT PARTY พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้มีคุณูปการต่อวงการสื่อสารมวลชน 2 หน่วยงาน ,สถานประกอบการสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 10 หน่วยงาน รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันดีเด่นด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน จำนวน 8 คน ทั้งนี้เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนสนับสนุนภารกิจและกิจกรรมของภาควิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน โดยมีผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา  จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  และสื่อมวลชน ร่วมงาน

005

003

006

สำหรับสถานประกอบการสหกิจศึกษาด้านเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน มีหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ 2 หน่วยงานที่ได้รับประกาศเกียรติคุณ ในงานสื่อสารสัมพันธ์น้องพี่เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน MCT PARTY  คือสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา โดยมีนายศักดิ์ศิริ  นิธิโชติไชยรัช ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา และนายวิมล  เร่งศึก ผู้นวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา เป็นผู้รับมอบดังกล่าว

001

ภายหลังจากพิธีมอบประกาศเกียรติคุณเสร็จสิ้นได้มีพิธีแสดงความกตัญญูกตเวทีและพิธีขอขมาอาจารย์ จากตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และกิจกรรมการแสดงและการประกวดThe Best of Bollywood จากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง 4 ก่อนจะปิดงานด้วยพิธีเทียนโดยคณะบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์  และสื่อมวลชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน
--!>