ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

มีนาคม 23, 2018 9:42 am โดย opwnews
0
399

518413

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานี

518418 518414518421 518423

วันที่ 23 มีนาคม 2561 เมื่อเวลา 09.00 น.นายเสวกประเสริฐสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นอนุบาลที่ 3 และ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี นางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้สี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน นายวิทยา บุตรมาตร ครูชำนาญการพิเศษ ประธานสถาบันการศึกษา คณะครู อาจารย์ ผู้ปกครองและนักเรียนให้การต้อนรับ และเมื่อเวลา 09.00 น.นายเสวก ประเสริฐสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ได้เดินทางมา ถึงบริเวณโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน จากนั้น ท่านประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยต่อมานางนวลจันทร์ พันธุ์ไม้ศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพร้าวในได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานว่าก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยเรียนและหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาเสริมสร้างเด็กให้มี พัฒนาการอย่างสมดุลเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษา ต่อระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไป โดยได้ เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 มีนักเรียนที่ผ่าน ศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมในระดับก่อนวัยจำนวน 8 คนและนักเรียนที่ผ่านการศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาตอนปลายจำนวน 10 คนรวม 18 คน หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวในได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เสร็จสิ้น ต่อมาท่านประธานในพิธีได้ทำการมอบ ประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2560 หลังจากที่ท่านได้มอบใบประกาศนียบัตรเกียเสร็จสิ้นแล้วท่านได้มอบจักรยานและร่วมถ่ายรูปกับนักเรียนที่ได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรเตรียมความพร้อมชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมทั้งท่านได้ให้โอวาทแก่นักเรียนที่จะจบการศึกษาภาคเรียนนี้ ต่อมาผู้สื่อข่าวได้สอบถามนายเสวก ประเสริฐสุขนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรในวันนี้กล่าวว่าวันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 แล้วต้องขอขอบพระคุณทางด้านผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพร้าวใน ที่ได้จัดงานนี้ขึ้นมา และให้้กียรติมาเป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตร นอกจากนี้่ผมยังมอบเงินสนับสนุนในการซื้อชุดครุยให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านพร้างในจำนวน 50,000 บาท และโรงเรียนวัดบางหลวง จำนวนเงิน 70,000 บาท เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษาในพื้นที่ตำบลเชียงรากใหญ่

518426 518427 518417 518415

ด้านนายโกมินทร ์ภาดี ผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มารับใบประกาศนียภาพวันนี้กล่าวว่า วันนี้ต้องขอขอบพระคุณทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ผู้อำนวยการ ที่ได้จัดงานพิธีมอบประกาศนียบัตรขึ้นในครั้งนี้ นี่เป็นจุดเริ่มต้นในการเรียนรู้ต่อไปก็คงจะได้เข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและวันนี้ก็ยินดีกับลูกชายที่ได้จบหลักสูตร ระดับเตรีมความพร้อมก่อนวัยเรียน แล้วจะขอดูแลลูกชายให้เป็นเด็กดีของครูและสังคมต่อไป
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>