ปทุมธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย “ ณ โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

มีนาคม 29, 2018 11:06 am โดย opwnews
0
417

530820

ปทุมธานี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต1 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย “ ณ โรงเรียนคลองสระ (สภาวิทยาอุทิศ) ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

530822 530898 530827 530832
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 09.30 น.นายจำนงค์ สุดาเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย” ต่อมาเมื่อเวลา 09.00 น.นายจำนงค์ สุดาเดช พร้อมคณะได้เดินทางมาถึงบริเวณจัดงาน จากนั้นท่านได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ต่อมานางนิภา แสนคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้ว่า ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยคณะครูและผู้บริหารจากโรงเรียนต่างๆ ดังนี้
1.โรงเรียนคลองสระ(สภาวิทยาอุทิศ) จำนวน 7 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน
2.โรงเรียนวัดสหราษฎร์บำรุง(วงษ์กล้าแข็ง) จำนวน 8 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน
3.โรงเรียนสามัคคิยาราม จำนวน 4 คน ผู้บริหาร จำนวน 1 คน
4.โรงเรียนวัดบางเตยใน จำนวน 5 คน ผู้บริหารจำนวน 1 คน
5.โรงเรียนปากคลองสอง จำนวน 4 คน ผู้บริหารจำนวน 1 คน
6.โรงเรียนวัดบางนา ผู้บริหารจำนวน 1 คน
7.โรงเรียนวัดสะแก จำนวน 3 คน
8.โรงเรียนสี่แยกบางเตย(แก่นจำเนียรอนุสรณ์) จำนวน 4 คน
รวมผู้เข้าอบรมทั้งสิ้น จำนวน 41 คน เป็นที่ทราบกันดีว่า โรงเรียนเป็นสถาบันการศึกษาที่มีบทบาทต่อการพัฒนาคนให้เป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีบุคลิก ลักษณะและพฤติกรรมที่ดีงาม โดยเฉพาะโรงเรียนประถมศึกษาซึ่งถือว่า เป็นโรงเรียนของชุมชน และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาชุมชน มีบทบาทหน้าที่ที่สำคัญต่อการพัฒนาลูกหลานของชุมชน ครูต้องเป็นผู้มีความรู้ ความคิด มีทักษะในการทำงาน มีบุคลิกภาพและพฤติกรรมที่ดีงาม สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน ตลอดทั้งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดโครงสร้างการบริหารงานของโรงเรียนไว้ 4 งาน คือ1. การบริหารงานวิชาการ 2. การบริหารงานการเงินและงบประมาณ 3.การบริหารงานบุคคล และ 4. งานบริหารทั่วไป

530905 530900 530832 530829
การจัดอบรม “โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่องการบริหารงานในโรงเรียน 4 ฝ่าย” มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1. เพื่อให้โรงเรียนมีการบริหารงานวิชาการและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายในเพื่อพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 2. เพื่อให้โรงเรียนบริหารงานด้านงบประมาณมีความถูกต้องตามกฎหมาย เป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. เพื่อส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสำนึกในการปฏิบัติภารกิจที่รับผิดชอบให้เกิดผลสำเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
4. เพื่อให้โรงเรียนมี ผู้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอำนวยการ ให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
การทำงานของโรงเรียนจะบรรลุผลสำเร็จที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิผลได้ คณะครูต้องมีความรู้ความสามารถและเข้าใจในงานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี หลังจากที่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคลองสระได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์เสร็จสิ้นจากนั้นท่านประธานในพิธีได้กล่าวเปิดงานพร้อมกับถ่ายรูปกับผู้เข้าอบรม ต่อมาผู้เข้าอบรมได้เข้าอบรมกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอบรมอาจารย์สมไชย สถิตไชยนนท์ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมได้เป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>