ผู้ตรวจการแผ่นดิน ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนกรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนกับที่ดินของราษฎรในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ส่งผลให้ประชาชนเดือดร้อน

เมษายน 4, 2018 3:32 pm โดย opwnews
0
506
PNOHT610404001028401
วันนี้ (4 เม.ย. 61) พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการประธานผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ พร้อมผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ พื้นที่บริเวณที่มีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานที่ทับซ้อนกับที่ดินของราษฎรในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งจากการลงพื้นที่เสร็จทางผู้ตรวจการแผ่นดินและคณะ ร่วมประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนกรณีการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินของราษฎร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลครบุรีใต้ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
PNOHT610404001028407 PNOHT610404001028406
พล.อ.วิทวัส รชตะนันทน์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน รักษาการประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน กล่าวว่า ข้อร้องเรียนกรณีการประกาศแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนที่ดินของราษฎรในพื้นที่โครงการจัดสรรที่ดินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) กินพื้นที่บางส่วนของอำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอครบุรี และอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งราษฎรบางส่วนมีเอกสารหลักฐาน เช่น ส.ค.1 , น.ส. 3 ก. , โฉนดที่ดิน , ส.ป.ก. 4-01 และ ส.ท.ก. เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเสียหาย
PNOHT610404001028405
ส่วนกรณีปัญหาการถือครองที่ดินของราษฎรในพื้นที่อำเภอปักธงชัย อำเภอวังน้ำเขียว อำเภอเสิงสาง และอำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา มีประเด็นข้อร้องเรียนที่ต้องพิจารณา ดังนั้นเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างบูรณาการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงได้มีกำหนดลงพื้นที่เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความเป็นมาในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อน รวมถึงเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและรวบรวมประเด็นปัญหาของเรื่องร้องเรียนนี้ให้ครบถ้วน เพื่อร่วมกันหารือและพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว



--!>