ปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศพก.กำหนดจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

เมษายน 9, 2018 6:47 am โดย opwnews
0
595

553062

ปทุมธานี สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานีร่วมกับคณะกรรมการบริหาร ศพก.กำหนดจัดงาน วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

553068 553065 553064 553063
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2561 เมื่อเวลา 09.00 น.นายไพรัตน์ ลิ่มสกุล นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีโดยมีนายสมเดช คงกระพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดปทุมธานี ประชาชน ให้การต้อนรับ ด้านนายสมเดช คงกะพันธุ์ เกษตรจังหวัดปทุมธานี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี
ได้ดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ ตามนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ในพื้นที่ของเกษตรกรต้นแบบ เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการเกษตรในระดับชุมชน เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่าย สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทคโนโลยี และเทคนิคต่าง ๆ โดยใช้องค์ความรู้ของเกษตรกรต้นแบบร่วมกับองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจากหน่วยงานด้านวิชาการต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเกษตรกร เป็นแหล่งให้บริการด้านการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรที่ทันสมัยจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกรและชุมชน ณ ปัจจุบันจังหวัดปทุมธานี มีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ประจำอยู่แต่ละอำเภอ
อำเภอ ละ 1 แห่ง รวม 7 แห่ง และได้เปิดบริการให้แก่เกษตรกรและประชาชนที่สนใจทั่วไปเข้ามาใช้บริการ ในเดือนพฤษภาคม ปี 2561 นี้ เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นการเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ของพี่น้องเกษตรกร สำนักงานเกษตรจังหวัดปทุมธานี จึงได้ร่วมกับ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ต่าง ๆ และ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก. กำหนดจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ ศพก. ทั้ง 7 แห่ง

553069 553066

เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรเริ่มต้นการผลิตใหม่ ซึ่งเป็นการอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต โดยเกษตรกรต้นแบบ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาคี ต่าง ๆ พร้อมนำเสนอองค์ความรู้ต่างๆ ด้านการเกษตร ของศูนย์เรียนรู้ ศพก. ให้แก่เกษตรกรในชุมชนใกล้เคียงที่เป็นสมาชิกแปลงใหญ่ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เครือข่ายศูนย์เรียนรู้ ศพก. และเกษตรกรทั่วไป จำนวนกว่า 200 ราย สำหรับกิจกรรมในงาน มีการจัดสถานีการเรียนรู้ที่จัดแสดงจากจริงให้ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 5 สถานี ประกอบด้วย การใช้พันธุ์ข้าวและปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม การจัดการดินและปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิต การใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมี การแปรรูปข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต การทำเศรษฐกิจพอเพียง/ทฤษฎีใหม่ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเพื่อให้บริการองค์ความรู้ ด้านการเกษตรต่าง ๆ โดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ และมีการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และอื่น ๆ อีกด้วยสำหรับการจัดงานครั้งนี้ มีความคาดหวังว่า เกษตรกรจะสามารถนำเอาองค์ความรู้ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรของตนเองได้ สามารถลดต้นทุนการผลิต เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีมาตรฐานและความปลอดภัย ต่อยอดด้วยการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต รวมทั้งเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาด อีกด้วย
สหรัฐ แก้วตา ปทุมธานีรายงาน
--!>