กรมทางหลวง พร้อมรับฝน! เตรียมป้องกันปัญหาน้ำท่วมร่วมกับ 5 จังหวัดปริมณฑล ลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น

มิถุนายน 5, 2018 4:19 pm โดย opwnews
0
476

34600419_2464223763603347_1134223583527043072_o

วันนี้ (5 มิ.ย. 61) เวลา 09.30 น. นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารภัย เป็นประธานการประชุมความร่วมมือการบริหารจัดการน้ำระหว่างกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกับ 5 จังหวัดปริมณฑล (นครปฐม ฉะเชิงเทรา ปทุมธานี สมุทรปราการ นนทบุรี) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง กรมชลประทาน กรมอุทกศาสตร์ กองทัพเรือ กรมอุตุนิยมวิทยา กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กอ.รมน.กทม. (ฝ่ายทหาร) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา กองบังคับการตำรวจจราจร เพื่อเตรียมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2561 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม. (เสาชิงช้า)

34481984_2464223556936701_5087343583351013376_o

ตามที่ กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ โดย กรุงเทพมหานคร ได้จัดประชุมการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ปี 2561 เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ลักษณะอากาศช่วงฤดูฝนของประเทศไทยปีนี้ จะเริ่มต้นประมาณปลายสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน พ.ค. และจะสิ้นสุดประมาณกลางเดือน ต.ค. มีเป้าหมายลดผลกระทบและความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาน้ำท่วม พร้อมเตรียมการให้ความช่วยเหลือประชาชนหากเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ กทม. ได้เตรียมพร้อมระบบระบายน้ำหากมีสถานการณ์ฝนตกหนัก และเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ ตามแผนปฏิบัติการ 9 ขั้นตอน ดังนี้.-
1. ทําความสะอาดท่อระบายน้ำในถนน ตรอก ซอย ความยาวรวม 3,297 กิโลเมตร ดําเนินการ โดยใช้แรงงานของสํานักระบายน้ำและสํานักงานเขต และจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ก.ค. 61
2. เปิดทางน้ำไหล จัดเก็บขยะวัชพืชใน คู คลอง ยาว 1,341 กิโลเมตร ขุดลอกคู คลอง 80 คลอง ยาว 100 กิโลเมตร จะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในเดือน มิ.ย. 61
3. เตรียมความพร้อมของสถานีสูบน้ำ ประตูระบายน้ำ และบ่อสูบน้ำ จํานวน 698 แห่ง กําลังสูบรวม 2,229 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที โดยสถานีสูบน้ำมีขีดความสามารถในการระบายน้ำออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้ 903 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
4. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เฝ้าระวังมีขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 482 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และติดตั้งเรือผลักดันน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลอง จํานวน 60 ลํา
5. เตรียมความพร้อมของอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่ 4 แห่ง ขีดความสามารถในการระบายน้ำท่วมขัง 195 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที
6. ลดระดับน้ำในคลองและแก้มลิงจํานวน 26 แห่ง เพื่อชะลอน้ำท่วมปริมาณ 13.07 ล้านลูกบาศก์เมตร มาเก็บกักในแก้มลิงเป็นการชั่วคราวก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ
7. จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ กรณีฉุกเฉิน และเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน โดยเตรียมกระสอบทราย 2.79 ล้านใบ รวมทั้งรถเครื่องกําเนิดไฟฟ้า 18 คัน
8. จัดเตรียมหน่วยบริการเร่งด่วน หรือหน่วย BEST รวม 108 หน่วย เจ้าหน้าที่ประจําหน่วยรวม 700 คน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังเร่งด่วน นอกจากนี้ยังจัดหน่วยบริการฉุกเฉินเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาเนื่องจากน้ำท่วมขังประจําทุกสํานักงานเขต
9. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และสื่อมวลชน รับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ปัญหาน้ำท่วมขัง ท่อระบายน้ำชํารุด อุดตัน และ ปัญหาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับน้ำท่วมขังตลอด 24 ชั่วโมง โดยประชาสัมพันธ์สถานการณ์สภาพฝนและบริเวณที่เกิดปัญหาน้ำาท่วมขังผ่านสื่อต่างๆ เช่น ป้ายจราจรอัจฉริยะ จ.ส.100 รายการร่วมด้วยช่วยกัน และผ่านทางสื่อออนไลน์ เช่น ทางเว็บไซต์ กรุงเทพมหานคร http://www.bangkok.go.th เว็บไซต์สํานักการระบายน้ำ http://dds.bangkok.go.th/, e-mail : ddsbma@gmail.com, Facebook : @BKK_BEST, Twitter : bkk_best เป็นต้น

34470507_2464223333603390_1225052495340896256_o 34461035_2464223363603387_4561362101368520704_o

ส่วนการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่รอยต่อจังหวัดปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 4 จุดหลัก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้ประสานจังหวัดปริมณฑล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกัน เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงฤดูฝน 4 จุดหลัก คือ จุดที่ 1 ถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าเซียร์รังสิตถึงแยกลําลูกกา พื้นที่รอยต่อปทุมธานี จุดที่ 2 ถนนแจ้งวัฒนะ จากคลองประปาถึงศูนย์ราชการ พื้นที่รอยต่อนนทบุรี จุดที่ 3 ถนนงามวงศ์วานบริเวณซอยชินเขต 2 ถึงคลองประปาและหมู่บ้านชินเขต พื้นที่รอยต่อนนทบุรี จุดที่ 4 ถนนสุขุมวิทบริเวณสถานีรถไฟฟ้าแบริ่ง ซอยลาซาล และซอยแบริ่ง พื้นที่รอยต่อสมุทรปราการ
--!>