ปทุมธานี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

พฤษภาคม 31, 2019 8:13 am โดย opwnews
0
327

ปทุมธานี วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมภาคีเครือข่ายจัดประชุมวิชาการระดับชาติ

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

83813  83828 8383083872
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เมื่อเวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจาก รศ.ศศินันท์ เศรษฐวัฒน์บดี รองอธิการบดี ประธานกล่าวเปิดงาน และ ผศ.ดร.นิสา พักตร์วิไล คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการกล่าวรายงาน พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายจาก9 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานภาคเอกชน และผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 250 คน โดยภายในงานประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ทั้งในกลุ่มสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขารัฐศาสตร์ สาขาบริหารธุรกิจ/นวัตกรรมการจัดการ สาขาการศึกษา สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม จึงกำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ:สังคม สีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น เพื่อเป็นเวทีในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยสู่สาธารณะ ตลอดจนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และประสบการณ์ด้านวิชาการของคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

83818 83817 83815 83821 83825 83826 83864 83832
การประชุมวิชาการระดับชาติในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.กิตติคุณ ดร.ธเรศ ศรีสถิตย์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฯ บรรยายพิเศษหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการ: สังคมสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” และได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่าย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาคเอกชน ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และ XI’ AN UNIVERSITY สาธารณรัฐประชาชนจีน
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานีรายงาน
--!>