ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรม“ต้นกล้าพอเพียง ปลูกจิตสำนึกความพอเพียงให้กับบุคลากร”

มิถุนายน 8, 2019 4:41 am โดย opwnews
0
278

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ จัดอบรม“ต้นกล้าพอเพียง ปลูกจิตสำนึกความพอเพียงให้กับบุคลากร”
สำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเรียนรู้โครงการตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในหลักสูตร “ต้นกล้าพอเพียง” ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2562 โดยมี ผศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดี เป็นประธานในการเปิดโครงการครั้งนี้

61452053_1894791180620765_5238231093039071232_n 61982587_1894787367287813_8339179978759340032_n 62010212_1894790850620798_3022397898131243008_n 62022244_2244459615674221_1633865018925645824_n 62269803_2244458092341040_3536513811404029952_n
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ เพื่อการพัฒนาองค์กรและการดำเนินชีวิต ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่ได้น้อมนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการทำงาน พร้อมทั้งสามารถถ่ายทอดให้กับครอบรัว ชุมชน และผู้ที่สนใจได้ กิจกรรมที่จัดขึ้น ได้มีการแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรม ให้ช่วยกันระดมความคิดเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การทำกิจกรรม Walk Rally “พลังต้นกล้า พลังแผ่นดิน” เรียนรู้การทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งได้ลงมือปฏิบัติจริง เช่น การทำนาอินทรีย์ โดยฝึกปฏิบัติการทำนาโยนกล้า การสร้างบ้านดิน นอกจากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม ตามรอยเจ้าฟ้านักอนุรักษ์ ความหลากหลายของพันธุกรรมที่ให้ประโยชน์มากมายและเป็นมรดกล้ำค่าของลูกหลาน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมกว่า 40 คน นอกจากนั้น ผศ.ดร.นฤมล รองอธิการบดีได้มอบรางวัลรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาอีกด้วย
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าวปทุมธานีรายงาน
--!>