ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เป็นประธาน เปิดโครงการประชาคม หมู่บ้าน เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวง ณ มัสยิดเราะห์มาตุลเลาะห์ 200 ปี หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

มิถุนายน 9, 2019 7:02 am โดย opwnews
0
207

ปทุมธานี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เป็นประธาน เปิดโครงการประชาคม หมู่บ้าน เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวง ณ มัสยิดเราะห์มาตุลเลาะห์ 200 ปี หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี

97902 97971 97973 97981

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. นาย วิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นประธานเปิดโครงการประชาคม หมู่บ้านโครงการ เรื่องการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวง โดยมีสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง และประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก ด้านนายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงกล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีประชากรจำนวน 11,417 คน จำนวนครัวเรือน 7,324 หลังคาเรือน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 95,420,11.02 บาท ปัจจุบันพื้นที่และ ชุมชนส่วนใหญ่ขยาย เป็นชุมชนเมืองมีประชากรหนาแน่นและมีอาชีพหลากหลายประกอบกับมีโครงการสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจึงมีความจำเป็นต้องยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวงเพื่อให้มีอำนาจหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะและพัฒนาในเขตในขอบเขตที่กว้างขึ้น สภาตำบลคูบางหลวงได้ยกฐานะเป็น อบต.ได้ประมาณ 24 ปี เศษแล้ว ความเจริญของตำบลคูบางหลวงเติบโตเร็ว โดยเฉพาะในช่วงสองสาม ปีที่ผ่านมามีบ้านเรือนชุมชนร้านค้าโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นมากมายทำให้เกิด ทำให้ การบริหารงานของ อบต.เริ่มไม่ทันใจตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทั่วถึง ภารกิจบางอย่างไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้และงบประมาณก็ไม่เพียงพอในการพัฒนาท้องถิ่น

97982 97981 97978 97976 97975 97905

นายวิรัตน์ ลายลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงกล่าวต่อว่า ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีจัดตั้ง อบต.เป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ.2562) และพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ.2562) ประกอบกับการพิจารณาจัดตั้ง อบต.ป็นเทศบาลตำบล มีองค์ประกอบเพียงสภาพของความเป็นชุมชน อันสมควรยกฐานะ มีจำนวนรายได้เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารสาธารณะกับประชาชนตามอํานาจหน้าที่ของเทศบาลตำบล หรือไม่เพียงใดและที่สำคัญต้องเป็นเจตนารมณ์ของประชาชนให้ยกฐานะโดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะส่งข้อมูลและความเห็นผ่านอำเภอจังหวัดไปกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณาตามลำดับ สุดท้ายนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน หมู่ที่ 3 ตำบลคูบางหลวง ที่ได้มาร่วมประชาคมการจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวงเป็นเทศบาลตำบลคูบางหลวงเดินวันนี้มากันเป็นจำนวนมากในฐานะผมเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูบางหลวง ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านและขอให้ทุกท่านที่มาร่วม ประชาชนประชาคมและแสดงความคิดเห็นขอทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดก็ให้สมหวังปรารถนาทุกประการท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าวปทุมธานีรายงาน
--!>