ปทุมธานี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กรกฎาคม 10, 2019 6:51 am โดย opwnews
0
358

144204 144219  144208144216

ปทุมธานี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด”โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์ ณ โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น.นายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา2562 กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์ มีท่านพระปลัดครูปลัด บัณฑิต อินทรเมธี ท่านพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารีและพระเถราจารย์ทุกรูป พร้อมด้วย นางสุดา ไทยเกิด รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองปทุมธานี คณะครู-อาจารย์และนักเรียนให้การต้อนรับ นอกจากนี้พระครูปลัดบัณฑิต อินทรเมธีและพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารีเจ้าอาวาส วัดสิงห์ ได้บรรยายธรรมเรื่องธรรมะรักษาใจห่างไกลยาเสพติดและคุณธรรม 11 ประการ

144209 144206 144218 144210 144217 144215

ด้านนางสุดา ไทยเกิด รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาล เมืองปทุมธานีกล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามคณะกรรมการทำงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562 ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีที่ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการในวันนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2541 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ 2553 มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้ เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจ สติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขและการนำแนวคิดให้มีหลักธรรมสำคัญในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการในชีวิตประจำวันดังนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีจึงได้จัดโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้1. เพื่อป้องกันและลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  2.พื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอบายมุขปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่และ 4. เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่คณะครูนักเรียนและสามารถนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวัน ในครั้งนี้มีนักเรียนโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 606 คน ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสถาบันส่งเสริมและเผยแพร่การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมศาสนา วัดยานนาวา กรุงเทพมหานคร วัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี กลองดุริยางค์ตำรวจ คุณจ้อนินจาและคณะ ด้านนายประดิษฐ์ พิริยะกุลชัยรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี ต่อว่า การจัดกิจกรรมสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมธรรมะอารมณ์ดีดนตรีกวีศิลป์ นับว่าเป็นแบบอย่าง ในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามากล่อมเกลาจิตใจเยาวชนและการนำความรู้และปัญหาพิษภัยยาเสพติดมาให้นักเรียนทราบและตระหนักในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ความรักความปรารถนาดีต่อกันได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันในโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีผมขอขอบพระคุณท่านพระครูปลัดบัณฑิต อินทรเมธีและพระเถระจารจากสถาบันส่งเสริมและ การพระศาสนาแห่งประเทศไทย กรมการศาสนา วัดยานนาวา กรุงเทพฯ ขอขอบพระคุณท่านพระใบฎีกาอรรถพล อนุจารีเจ้าอาวาสวัดสิงห์ จังหวัดปทุมธานี ขอบพระคุณวิทยากรจากหรือยังตำรวจและคุณเจ้านินจาพร้อมคณะที่สนับสนุนจัดกิจกรรมในครั้งนี้ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้
สหรัฐ แก้วตา หน. ปทุมธานี รายงาน
--!>