ปทุมธานี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่งจัดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT Net 5 เพื่อการร่วมมือกัน รวมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัล

กรกฎาคม 11, 2019 5:20 am โดย opwnews
0
411

ปทุมธานี กลุ่มมหาวิทยาลัยราชมงคล 9 แห่งจัดงานประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ARIT Net 5 เพื่อการร่วมมือกัน รวมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัล

561195 561196 561199 561202
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ที่ เคนซิงตัน อิงลิซ การ์เด้น รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา นาย วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) โดยมี รองอธิการบดี มทร.ทั้ง 9 แห่ง ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ผู้สนับสนุน และผู้ร่วมสัมมนาเข้าร่วมกว่า 200 คน สำหรับ ประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 จัดขึ้นโดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพจัดโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) เครือข่ายผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และเครือข่ายผู้สอนด้านคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขึ้นในระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 โดยแบ่งการประชุมสัมมนา เป็น 3 โครงการ ประกอบด้วย 1 โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 5 (ARIT Net #5) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น กำหนดแนวทาง และวางยุทธศาสตร์ด้านดิจิทัลเพื่อช่วยขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง ๙ แห่ง พัฒนาเข้าสู่ความเป็น Smart University และ Innovation University ตามพันธกิจของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดมาทุกปี และปีนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้าสัมมนา จำนวน 69 คน 2 โครงการอบรมเครือข่ายผู้ดูแลระบบสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือกันระหว่างผู้ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับผู้ดูแลระบบเครือข่ายและสารสนเทศของคณะและวิทยาลัยต่างๆ ภายใน มทร.ธัญบุรี มีผู้เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 30 คน
3 โครงการอบรมเครือข่ายอาจารย์ผู้สอนด้านดิจิทัล คณะต่างๆ ของมทร.ธัญบุรี ซึ่งเป็นคณาจารย์จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ตระหนักถึงพลังของเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นกลไกสำคัญในการเปลี่ยนโลกหรือที่เรียกว่า “Digital Disruption” และเพื่อระดมความคิดเห็นที่จะสร้างความร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านดิจิทัลทั้งในด้านการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร งานวิชาการ งานวิจัย และงานบริการวิชาการร่วมกันแบบบูรณาการข้ามคณะ มีผู้เข้าฝึกอบรม จำนวน 40 คน รวมผู้เข้าสัมมนาทั้งสิ้นจำนวน 180 คน นอกจากนี้ยังมีผู้สนับสนุน มาตังบูธแสดงสินค้าอีกด้วย

561281 561207 561205 561203
ด้าน นาย วิรัช โหตระไวศยะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า กิจกรรมการสัมมนาโครงการนี้ จะช่วยทำให้ทุกคนได้ร่วมกันคิด ร่วมกันทำสิ่งใหม่ๆ ที่เป็นทางรอดของมหาวิทยาลัยในยุคนี้ ทำให้ทุกคนได้เห็นโอกาสใหม่ๆ ในการร่วมมือกัน รวมพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ด้านดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร งานวิจัย และงานบริการวิชาการ เป็นความร่วมมือกันข้ามศาสตร์ ข้ามคณะ ข้ามมหาวิทยาลัย โดยมีสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นแกนกลางและเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนดังกล่าว
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าวปทุมธานีรายงาน
--!>