ปทุมธานี นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 127 ปี ประจำปี 2562 ณ หอประชุมอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

สิงหาคม 10, 2019 9:49 am โดย opwnews
0
651

ปทุมธานี   นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธาน  เปิดงานกิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 127 ปี ประจำปี 2562  ณ หอประชุมอำเภอสามโคก ตำบลบางเตย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

191930 191943 192016 191944
วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เมื่อเวลา 08.00 น.นางสาวกันรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคกให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด กิจกรรมเนื่องในวัน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ครบรอบ 127 ปี ประจำปี 2562 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามโคก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบล นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน กำนันแพทย์ประจำตำบล ทุกตำบล เข้าร่วมพิธีมากมาย  ด้านนางสาวกันตรัตน์ เริ่มสูงเนิน นายอำเภอสามโคก กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2435 เป็นวันที่ได้มีการจัดตั้งสถาบันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยคนแรก) ทดลองจัดระเบียบการปกครองระดับตำบล หมู่บ้าน ขึ้นเป็นครั้งแรก ณ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและเป็นการเน้นให้เห็น ความสำคัญของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเป็นผู้มีบทบาทสำคัญยิ่งในการปฏิบัติภารกิจ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชน ทางราชการจึงกำหนดให้วันที่ 10 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน”ส่วนบรรยากาศภายในงาน ช่วงเช้ามีพิธีสักการะพระบรมรูป รัชกาลที่ 5 ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จากนั้นหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ได้เดินทางกลับมาที่อำเภอสามโคก ต่อด้วยเป็นพิธีทางสงฆ์ได้นิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ (ปิ่นโต) จากนั้นนายอำเภอสามโคกได้อ่านสารวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน เสร็จแล้วร่วมรับประทานอาหารร่วมกัน

191931 191932 191946 191948   191944191940 191939 191935 191934 191933191945

สารจาก อธิบดีกรมการปกครอง ร้อยโทอาทิตย์ บุญญะโสภัต เนื่องในวัน”กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน” ได้เวียนมาจบอีกวาระหนึ่ง ผมขอแสดงความยินดีและความลึกถึงมายังพี่น้องกำนันผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทุกท่านที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจเสียสละและทุ่มเทความรู้ความสามารถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันหัวใจแห่งความสำเร็จในภารกิจของกรมการปกครองอยู่ที่อำเภอตำบลหมู่บ้านซึ่งเป็นหน่วยการปกครองระดับฐานราก ของประเทศที่เชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านแพทย์ประจำตำบลสารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน มีส่วนสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเถิดทูนสถาบันหลักของชาติส่งเสริมความปรองดองสมานฉันท์การอํานวยความเป็นธรรมและการขับเคลื่อนภารกิจภารกิจสำคัญไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกประชารัฐในการดำเนินงานภายใต้ความสอดคล้องกันระหว่างนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ผมขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นอดทนในการแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนและมีส่วนในการขับเคลื่อนภารกิจของกรมการปกครองให้สำเร็จลุล่วงบังเกิดผลดีต่อราชการและส่วนรวมใน ปี 2562 นี้นับเป็นโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขอให้ทุกท่านได้น้อมนำพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นำจิตอาสาอันเป็นแบบอย่างที่ดีและ ม่านน้ำหาพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าในพื้นที่ของตนให้มีจิตอาสาร่วมกันทำความดีด้วยหัวใจในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อความผาสุกของประชาชนในตำบลบ้าน สุดท้ายนี้ผมขออนุโมทนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านเคารพนับถือตลอดจนพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโปรดดลบันดาลประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญมีพลานามัยที่แข็งแรงทั้งร่างกายและจิ ตใจสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อดำรงเกียรติและความภาคภูมิใจ ของสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านสืบไป
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>