ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมคลองบางหลวงเชียงราก และ คลองบ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ชั้น 2 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

ตุลาคม 8, 2019 10:32 am โดย opwnews
0
193

279688 279692 279696 279702

ปทุมธานี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีให้เกียรติมาเป็นประธานการประชุม คณะทำงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมคลองบางหลวงเชียงราก และ คลองบ้านพร้าว จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ ชั้น 2 ตำบลเชียงรากใหญ่ อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี

279699 279691 279695 279694 279701 279689

วันที่ 8 ตุลาคม 2562 เมื่อเวลา 14.00 น.นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ให้เกียรติมาเป็นประธาน การประชุมคณะทำงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูคลองน้ำอ้อมคลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าวจังหวัดปทุมธานี โดยมีนายอำเภอสามโคก นายอำเภอเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี
การประปานครหลวง สำนักงานโยธาและผังเมืองจังหวัดปทุมธานี  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปทุมธานี เทศบาลตำบลบ้านกลางเทศบาลตำบลบางกระดี่ เทศบาลตำบลบางพูน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปทุม องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูนองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกระแชง องค์การบริหารส่วนตำบลสวนพริกไทย และ แขวงทางหลวงปทุมธานีเข้า ร่วมประชุม เมื่อเวลา 14.00 น.นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีประธานในพิธีได้เดินทางมาถึง ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงรากใหญ่ จากนั้นท่านประธานในพิธีได้เปิดการประชุมในระเบียบวาระที่1เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการพัฒนาและบริหารจัดการคลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว  ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1การติดตามความ ความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟู คลองน้ำอ้อมคลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว 1. บริเวณประตู เรือบริเวณสำนักงานบำรุงรักษาคลองของการประปานครหลวง(โดยการประปานครหลวง) 2. ทำลอดถนนทางหลวง 3214 (โดยแขวงทางหลวงปทุมธานี) 3. บริเวณคลองซึ่งมีลักษณะแคบ หลังถังเก็บน้ำใสของการประปาส่วนภูมิภาค (โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ) 4.2 การบริหารการปิด-เปิดประตูระบายน้ำ คลองน้ำอ้อม คลองบางหลวงเชียงรากและคลองบ้านพร้าว(โดยอำเภอเมืองปทุม และอำเภอสามโคก) และระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น(ถ้ามี) หลังจากจบการประชุม ประธานในพิธีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีได้กล่าวปิดการประชุมและบันทึกภาพเพื่อเป็นเกียรติในการประชุมในครั้งนี้อีกด้วย
สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว 191 ปทุมธานี รายงาน
--!>