ปทุมธานี มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

พฤศจิกายน 29, 2019 7:45 am โดย opwnews
0
102

ปทุมธานี มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดปทุมธานีจัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

IMG_7620 IMG_7602 IMG_7559 IMG_7532
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ที่ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จ.ปทุมธานี นายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานพิธีเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พื้นที่อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย นายวัฒนา โพธา ผู้แทน มูลนิธิกาญจนบารมี นายแพทย์อาคม ชัยวีระวัฒนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี นายสุรินทร์ สืบซึ่ง นายแพทย์สาธารณสุขังหวัดปทุมธานี หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกียวข้องเข้าร่วมโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่จากมูลนิธิกาญจนบารมี โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram)มะเร็งเต้านม เป็นมะเร็งที่พบมากที่สุด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของสตรีไทย ในปี 2553 พบผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ 13,184 ราย และเสียชีวิตประมาณ 4,664 ราย หรือทุก 2 ชั่วโมง จะมีสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม 1 คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มักจะพบแพทย์ในระยะหลังๆซึ่งลุกลาม และแพร่กระจายไปแล้วกว่าร้อยละ 56 จากสถิติของสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบอัตราการเกิดโรค 20.9 ต่อแสนประชากร มากที่สุดช่วงอายุ 35-50 ปี จังหวัดปทุมธานี มีการัดลำดับความสำคัญ ของปัญหาสุขภาพ ในปี 2562 พบว่ามะเร็งที่เป็นปัญหาของสตรี คือ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก ตามลำดับและยังพบอัตราการเสียชีวิตากมะเร็งเต้านม มีแนวโน้มสูงขึ้นทุกปี
การป้องกันมะเร็งเจ้านมที่ดี คือการตรวจเพื่อค้นหาให้ได้เร็วที่สุด ซึ่งมี 3 วิธี
1. การตรวจเต้านมด้วยตนเอง
2. การตรวจโดยบุคลากรทางการแพทย์
3. การตรวจด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม

IMG_7565 IMG_7567 IMG_7542 IMG_7610
แม้การตรวจเต้านมด้วยเครื่องเอกซเรย์เต้านม มีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่การให้บริการยังไม่สามารถครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงควรส่งเสริมให้ประชาชนตรวจเต้านมได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถพบความผิดปกติได้ตั้งแต่เนิ่นๆ หากได้รับการวินิจฉัย และรักษาแต่ระยะแรก ที่ยังไม่ลุกรามหรือแพร่กระจาย ลดความรุนแรงของมะเร็งเต้านม และรักษาให้หายขาดได้ถึงร้อยละ 80 – 90 กระทรวงสาธารณสุข มีกำหนดตัวชี้วัดร้อยละของสตรีอายุ 30 – 70 ปี มีการตรวจเต้านมด้วยตัวเองไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคดังกล่าว
จังหวัดปทุมธานี โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมี จัดกิจกรรมคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ในโอกาสมหามงคลพระราบพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้อง สามารถค้นหามะเร็งในระยะแรกเริ่มได้ ลดความรุนแรง และอัตราตายด้วยมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มผู้นำสตรี ได้ตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม เพื่อเป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์ และสร้างความตระหนักรู้ ความสำคัญของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดยมีกิกรรมสอนตรวจเต้านม ให้ความรู้ จัดนิทรรศการ ค้นหา/คัดกรองมะเร็งเต้านมระยะแรก โดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปทุมธานีภาพ/ข่าว/รายงาน
--!>