ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 พัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย ทางออนไลน์

กรกฎาคม 8, 2020 3:24 pm โดย opwnews
0
381

timeline_20200708_161916

วันนี้(8ก.ค.63) นายสุวิทย์ เวียงกมล  ผู้อำนวยการศูนยฺ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เปิดการอบรมผ่านระบบ Application Zoom หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ของสหกรณ์การเกษตรนิคมฯโพนพิสัย จำกัด จังหวัดหนองคาย เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ สมาชิกชิกสหกรณ์ และต่อตนเอง อีกทั้งเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

timeline_20200708_161919 timeline_20200708_161918 timeline_20200708_161917 timeline_20200708_160616 timeline_20200708_160614 timeline_20200708_160613

นายสุวิทย์ เวียงกมล  ผู้อำนวยการศูนยฺ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 เปิดเผยว่า  การอบรมผ่านระบบ Application Zoom หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะในครั้งนี้  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีเจ้าหน้าที่ร่วมจัดโครงการฝึก อบรมประกอบด้วย  นายสุวิทย์ เวียงกมล ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ,นายณัฐเศรษฐ์ ธีระฐิติธรรม นายช่างเครื่องกลอาวุโส ,นายสุพรรณ ซ่อนกลิ่น นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ,นางสาวณมน ศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ,นางสาวตตริตราภรณ์ สำราญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นายอำนวย วันทา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นายดิเรก จำปาบุญ นักทรัพยากรบุคคล และนายสุรศักดิ์ ยอดเมืองเจริญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  และวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย คือนายพูนลาภ รัตนาคณหุตานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์1

timeline_20200708_160611 c544ca83-7c2f-457b-a1eb-be8afdebe5a2 7bba4476-a068-4e26-ab8d-e7e5554c0627 2a9b431d-864e-4b61-9e9e-d708e2777438

สำหรับเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชา บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์, วิชาวิเคราะห์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (งบการเงิน) วิชาความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์
--!>