ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 อบรมพัฒนาศักยภาพกรรมการสหกรณ์การเกษตรเมืองพลทั้งคณะ

กรกฎาคม 9, 2020 3:41 pm โดย opwnews
0
554

3f06fa13-53c9-449a-b9d3-bdeca4d7ccfb a372040f-084d-4358-88b8-96cde0f267b6

วันนี้(9ก.ค.63) นางวราลักษณ์ กุลบวรรัตน์ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น เปิดการอบรมผ่านระบบ Application Zoom หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ของสหกรณ์การเกษตรเมืองพล จำกัด จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้คณะกรรมการสหกรณ์ได้นำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์เพื่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดต่อสหกรณ์ สมาชิกชิกสหกรณ์ และต่อตนเอง อีกทั้งเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อให้ผู้ที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารสหกรณ์เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งต่อไป

timeline_20200709_144523 timeline_20200709_144525 timeline_20200709_144522 timeline_20200709_144520

นายสุวิทย์ เวียงกมล  ผู้อำนวยการศูนยฺ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 เปิดเผยว่า  การอบรมผ่านระบบ Application Zoom หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะในครั้งนี้  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น โดยมีวิทยากรจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีเจ้าหน้าที่ร่วมจัดโครงการฝึก อบรมประกอบด้วย  นายสุวิทย์ เวียงกมล ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ,นายณัฐเศรษฐ์ ธีระฐิติธรรม นายช่างเครื่องกลอาวุโส ,นายสุพรรณ ซ่อนกลิ่น นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ,นางสาวณมน ศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ,นางสาวตตริตราภรณ์ สำราญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นายอำนวย วันทา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นายดิเรก จำปาบุญ นักทรัพยากรบุคคล และนายสุรศักดิ์ ยอดเมืองเจริญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน พร้อมเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ  และวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น คือนางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 6

ffac5f01-17bb-4115-a483-2cf7274e802b b9eebed5-c793-4714-b6d1-84e96f5635f2 7fa2afd3-2e9e-480a-8bd5-14a37ee5278d

สำหรับเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรมประกอบด้วยวิชา บทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์, วิชาวิเคราะห์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ (งบการเงิน) วิชาความรับผิดชอบของคณะกรรมการสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์
--!>