ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 อบรมออนไลน์ให้กรรมการสหกรณ์การเกษตรเซกา

กรกฎาคม 16, 2020 3:23 pm โดย opwnews
0
459

f17a61aa-45f7-4343-8916-4ddece950603

วันนี้(16ก.ค.63) นายพรชัย ฝาใต้  ประธานสหกรณ์การเกษตรเซกา เปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด จังหวัดบึงกาฬ ผ่านระบบ Application Zoom ซึ่งจัดโดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ

timeline_20200716_143218 timeline_20200716_143223 timeline_20200716_143221 timeline_20200716_143219

นายสุวิทย์ เวียงกมล  ผู้อำนวยการศูนยฺ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า สำหรับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสหกรณ์ทั้งคณะ ของสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด มีเนื้อหาวิชาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสหกรณ์, วิชาวิเคราะห์ในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์, วิชาการบริหารจัดการประชุมคณะกรรมการสหกรณ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการสหกรณ์

bd4163f0-ea32-42e9-b6c2-ffa366e39737 bc0eb412-c209-4af1-9efe-c68f95913c8a 56ddb9ae-f525-4b07-97a4-830d2d81dd1d 8f22efd8-62c4-4bba-a0d6-bf9025eeec60

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับทราบบทบาทหน้าที่ ภารกิจในฐานะคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ เข้าใจถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ,ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่่ยวกับกฎหมาย ข้อบังคับของสหกรณ์รวมทั้งความเข้าใจถึงความสำคัญของงบการเงินและนำไปใช้ในการบริหารงานสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5b3eb048-09d1-42f5-b139-266e1a62f247 3b433d15-4d86-4256-9078-c7a4a395b3d0 timeline_20200716_143211 timeline_20200716_143213
ผู้อำนวยการศูนยฺ์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 กล่าวเพิ่มเติมว่าในการจัดฝึกอบรมผ่านระบบ Application Zoom ในครั้งนี้ ทีมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และมีเจ้าหน้าที่ร่วมจัดโครงการฝึก โดยมี นายสุวิทย์ เวียงกมล ผู้อำนวยการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 7 จังหวัดขอนแก่น ,นายณัฐเศรษฐ์ ธีระฐิติธรรม นายช่างเครื่องกลอาวุโส ,นายสุพรรณ ซ่อนกลิ่น นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ,นางสาวณมน ศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ,นางสาวตตริตราภรณ์ สำราญรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นายอำนวย วันทา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ , นายดิเรก จำปาบุญ นักทรัพยากรบุคคล และนายสุรศักดิ์ ยอดเมืองเจริญ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาชำนาญงาน พร้อมทีมงานสนับสนุนของศูนย์ฯ  และวิทยากรจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ คือ นายสดิษฐชัย หาญมนตรี สหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ
และนางโสญรา ขำปู่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

 
--!>