เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3

สิงหาคม 31, 2020 3:42 am โดย opwnews
0
149

633668

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563 ณ โรงแรมวิลลา บารอน อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นายปรีชา บำรุงศรี เกษตรจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 โดยมีบุคคลเป้าหมาย ประกอบด้วยเกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ทั้งระดับอำเภอและจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร การส่งเสริมการเกษตรของจังหวัดนนทบุรี ในปี 2564 และการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ พร้อมทั้งการสรุปผลการดำเนินงานและการถอดองค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน สำหรับการเรียนรู้ การพัฒนาคน และพัฒนางาน การถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ การถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการตามสถานการณ์หรือตามความจำเป็นและเหมาะสมกับพื้นที่ หรือประเด็นปัญหาเร่งด่วนในพื้นที่ หรือประเด็นอื่น ๆ รวมทั้งการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร และเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน ต่อไป

633673

633672

633671

633670Tags: , ,


--!>