นายอำเภอคลองหลวง เปิดตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า จุดเช็คอินใหม่ท่ามกลางธรรมชาติ

กันยายน 4, 2020 3:53 am โดย opwnews
0
121

 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 4 กันยายน 2563 นายนิติชัย วิริยานนท์ นายอำเภอคลองหลวง พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.นฤมล ธนานันต์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันเปิดตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมี ผู้แทนชุมชน หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชนเข้าร่วมงานคับคั่ง

สำหรับตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า เป็นส่วนหนึ่งในโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งพระองค์ทอดพระเนตรเห็นศักยภาพอย่างเข้าพระทัยถึงแก่นแท้ของมหาวิทยลัยราชภัฏ ที่เป็นแหล่งผลิตครูที่มีคุณภาพ เป็นแหล่ง ความรู้ทางวิชาการ และเป็นปราชญ์แห่งการพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นกลไกสำคัญที่จะสามารถเข้าถึงต้นตอแห่งปัญหาของพสกนิกรของพระองค์ในท้องถิ่น พระองค์จึงมอบหมายภารกิจให้ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี แนะนำให้ ดำเนินภารกิจด้านการ พัฒนาท้องถิ่นให้เข้าเป้าหมาย อาทิ การดูแลช่วยเหลือประชาชน การมีทักษะอาชีพ จึงเป็นจุดเริ่มต้นของตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า

โดยตลาดชุมชนวิถีพอเพียงบ้านคลองห้า จัดขึ้นภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนและท้องถิ่น ของมหาวิทยลัยราชภัฏวไลยอลกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่ายประชารัฐ ในจังหวัดปทุมธานี ได้แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน สำนักงานเกษตร วว. อบต.ตำบลคลองห้า ผู้นำ ชุมชน โดยเฉพาะกำนันตำบลคลองห้าซึ่งการดำเนินงานตลาดชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจจากการบริโภคภายใน อำเภอ และตำบลคลองห้า เป็นการพัฒนาเศรษฐกิฐในชุมชนให้มีความเข้มแข็งในระยะยาว ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองผ่านกลไกของตลาดชุมชน เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายผลผลิตทางการ เกษตร สินค้าเกษตแปรูป สินค้าหัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อเป็นช่องทางการระบายสินค้า ของชุมชน และเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตรของตำบลคลองห้า อีกด้วย

received_314029569904906 received_331305554887650 received_1267907730215325 received_771960646889973 received_343082503501751 received_360298918462527 received_1197224637326514 received_3410131332363971

--!>