ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.ราชนครินทร์ เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กันยายน 13, 2020 10:34 am โดย opwnews
0
61

ปทุมธานี มรภ.วไลยอลงกรณ์ เปิดบ้านต้อนรับ มรภ.ราชนครินทร์ เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ

IMG_7880 IMG_7881 IMG_7882 IMG_7901 IMG_7906 IMG_7918 IMG_7926
วันที่ 11 กันยายน 2563 รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้กล่าวต้อนรับ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชนครินทร์ เนื่องในโอกาส ศึกษาดูงาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีคณะกรรมการสภาคณาจารย์ ฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมต้อนรับด้วย นอกจากจะศึกษาการบริหารงานสภาคณาจารย์และข้าราชการแล้ว ทางมรภ.วไลยอลงกรณ์ ยังได้นำเยี่ยมชม หอนิทัศน์ราชภัฏ ซึ่งเป็นห้องนิทรรศการศึกษา เกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และห้องประวัติพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ รวมทั้งความเป็นมาของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทั้งนี้ ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดีมรภ.วไลยอลงกรณ์ ร่วมต้อนรับและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ อีกด้วย.

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>