ปทุมธานี ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจําปี 2563 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยพลัง”บวร” ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

กันยายน 14, 2020 7:17 am โดย opwnews
0
112

ปทุมธานี ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข” ประจําปี 2563 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด ด้วยพลัง”บวร” ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

2492 2517 2513 2511 2500171438 171453 171452 171450 171448
วันที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น นายธงชัย เทพรอด ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีรักษาการแทนนายกองค์การบริหารเทศบาลเมืองปทุมธานีให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ”สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลัง”บวร” โดยมีรองปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี ผูอำนวยการกองการศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะวิทยากร คณะครูคณะกรรมการฝ่ายดำเนินงานและนักเรียนเข้าร่วมโครงการมีพระเจ้าคุณ”พระมหาถาวร ถิรจิตโต” เจ้าคณะอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์  ด้านนางขวัญใจ สีลาสม รองผู้อำนวยการสถานศึกษารักษาการในตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวว่า ด้วยโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีฝ่ายบริหารงานทั่วไป แผนกงานกิจการนักเรียนได้จัดทำโครงการ”สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมธรรมะสู่ดวงใจเยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลัง”บวร”
ขอขอบพระคุณท่านพระมหาถาวร  ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานีและท่านปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานีหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานีที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้ ปัจจุบันยา”เสพติด”เป็นปัญหาสำคัญในระดับชาติซึ่งทุกรัฐบาลมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังนับวันปัญหายาเสพติดยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นอันส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองและความมั่นคงของประเทศพร้อมกันนี้กระทรวงศึกษาธิการจึงเล็งเห็นความสำคัญของการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงเร่งรัดให้ทุกสถาบันการศึกษาร่วมกับชุมชนมุ่งเน้นการหามาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทักษะและประสบการในการดำรงชีวิตได้รับการบ่มเพาะปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อตนเองสังคมชุมชนสามารถป้องกันตนเองชุมชนและสังคมให้ห่างไกลยาเสพติดมุ่งหวังให้”สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข”

171447 171446 171444 171443 171440

2529 2506 2504 2494 2501

โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองปทุมธานี ได้ตระหนักถึงความสำคัญและเล็งเห็นถึงความจำเป็นที่ทางโรงเรียนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือในการส่งเสริมสนับสนุนและหาแนวทางในให้นักเรียนปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุขต่างๆ จึงได้จัดทำ”โครงการโรงเรียนสีขาวปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข” ประจําปี 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1 เพื่อป้องกัน ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา  2 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขนอกสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 3 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่สถานศึกษาในการนำไปพัฒนาและสร้างระบบป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในทุกพื้นที่ 4 เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ครูนักเรียนและสามารถนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในชีวิตประจำวันโดยกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้มีดังนี้
1 พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม”นักเรียนดีไม่มีอบายมุข”
จากท่านพระมหาถาวร ถิรจิตโต เจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี  2 การอบรมเสวนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “เยาวชนไทย ไกลยาเสพติด” จากวิทยากรต้นแบบจากวิทยากรบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม และ 3 การบรรยายและทำกิจกรรมกลุ่มในหัวข้อ”ธรรมะสู่ดวงใจ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดด้วยพลัง”บวร” โดยพระวิทยากร จากกองงานเผยแพร่พุทธศาสนาธรรมะสู่ดวงใจ  วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหารกรุงเทพมหานคร ท่านได้กล่าวทิ้งท้ายไว้

สหรัฐ แก้วตา หน.ข่าว ปทุมธานี รายงาน
--!>